VOV4.Mnông: Nănh m^n nănh kan mô klach rvê jêr jo\t n’hanh le\ nuih n’hâm yor ntu\k rêh jêng ne\ lah ăp nău ueh ma nu^h [on lan ta thôn 1 xã Dak Rla, nkuăl Dak Mil, n’gor Dak Nông nkoch mpeh kruanh thôn Lưu Văn Thoại. Đah [on lan ta aơ wa Lưu Văn Thoại lah nu^h ntoh lư tâm nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe.


Ntơm nơh kanu\ng geh du trong hăn bâh thôn 1 hăn let nklang xã Dak R’la, nkuăl Dak Mil, n’gor Dak Nông lah nău jêr jo\t bâh nu^h tât râng hăn trong, na nê| lah ta khay mih. G^t vât nău o\ r’ah bâh [on lan, kruanh thôn Lưu Văn Thoại le\ rgo\ jă doanh nghiệp, ăp nu^h lo\ng nuih n’hâm nkre lah rgum jă le\ du rnăk [on lan tâm rgop prăk [ư nkra trong hăn jong rlău 1km gay ma nu^h [on lan hăn nsong n’hanh rdeng bum mbo dơh lơn. Wa Đặng Xuân Kiểng- xã Dak R’la, nkuăl Dak Mil, n’gor Dak Nông an g^t.

Tâm rnôk ba năp nơh, kônh Thoại saơ [on lăn hăn nsong jêr, jêng lah kônh Thoại mbơh: gâp geh máy mok, mê geh may mok đo\ng, 2 hê oh nô he tâm rgop [ư trong aơ gay ma [on lan hăn nsong bah ir jêr. [on lan ta aơ ê ho\ geh tâm rgop kơl an kônh Thoại đo\ng, yor lah kônh Thoại geh máy, tal 2 lah kônh mô u\ch jêr an [on lan, kônh hăn ta ăp ntu\k tăch ndơ têh dăn nău tâm rgop [ư.

Năm 2012, kruanh thôn Lưu Văn Thoại le\ ndrel đah rnâng kan mât ua\nh thôn [ư rơh rgo\ jă nu^h [on lan tâm rgop prăk gay ma drăng điện ngih dak s^t let thôn [on. Nu^h [on lan g^t năl nău ntru\p trạm biến áp ns^t tay nău geh wa\ng sa âk nta nău nơih ueh tâm nău pah kan jan sa, wa Thoại rgo\ jă tay [on lan tâm rgop prăk ntru\p 9 trạm biến áp drăng điện đăp mpăn s^t tât ăp nkual [on lan gu\. Geh nău dơh nơih tâm nău pah kan jan sa bâh nu^h [on lan thôn 1 ăp nar lơ ma dơh lơn âk đo\ng. wa Bùi Thị Dung, xã Dak R’la, nkuăl Dak Mil ngơi.

Hên le\ geh đă bâh nô rgo\ jă hên tâm rgop prăk gay ma [ư trạm biến áp kơt aơ. A[aơ hên geh điện gay ma pah kan to\ djrah, to\ cà phê.

Wa Lưu Văn Thoại- kruanh thôn 1, xã Dak R’la, nkuăl Dak Mil , n’gor Dak Nông nkoch.

Njur trạm biến áp aơ du\t tâm di yor nău kan hên ta aơ kơt lah hên  khoan ntu, khoan ntu dak mô âk, jêng lah kơt do\ng máy pơk điện r^ mô dăng prăk rvăt pring, du\t hoach ngăn hêng hên tâm nchră njur trạm bôk năp 32 rnăk, rnôk trạm điện ntơm kan saơ geh ueh an nău wa\ng sa lah du\t âk.

A[aơ kơt lah le\ rngôch ăp rnăk [on lan ta thôn le\ geh do\ng điện ngih dak bâh ne\ ntop kơl an [ư lôch nău mpo\ng mpeh điện tâm nău mpo\ng ngih dak mpeh rdâk njêng nkual [on lan mhe. Wa Nguyễn Hữu Đoan-Bí thư Đảng uỷ, kruanh UBND xã Dak R’la, nkuăl Dak Mil an g^t.

Bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe rnăk vâl wa Thoại lah nsum n’hanh êng păng nơm lah êng le\ geh âk nău ntop ueh. Năp lor lah săk păng nơm le\ n’hao le\ nău dơi kan, nsrôih kan, rgum rgop kuăl jă [on lan rêh tâm nkual thôn 1 le\ tâm rgop prăk njur trạm biến áp gay ma ndơ\ điện s^t ta ntu\k gay ma kơl tâm nău pah kan n’hanh jan sa, bâh ne\ ntop âk ta nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe.

Mô dơn nsrôih rgo\ jă nu^h [on lan tât râng rdâk njêng nkual [on lan mhe, kruanh thôn Lưu Văn Thoại hôm nha lah nu^h hăn bôk năp tâm nău kan [ư t^ng ăp nău kan yor ta ntu\k rgo\ jă, nsrôih pah kan jan sa [ư sâm geh tâm di, kơl an ăp rnăk jêr jo\t ndrel hun hao. Wa Lê Văn Điệp- kruanh ntu\k kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan, rnâng kan nt^m leo rdâk njêng nkual [on lan mhe nkuăl Dak Mil, n’gor Dak Nông ua\nh năl.

Đồng chí Lưu Văn Thoại n’hanh rnăk vâl lah nu^h kan ntoh lư tâm thôn. Mpeh nău pah kan jan sa đồng chí n’hanh rnăk vâl kơl ăp [on lan kan lo\ mir tâm thôn geh nău jêr jo\r mô to\ng prăk kan n’hanh mô g^t mpeh kĩ thuật ntuh kơl ta nău pah kan tuch tăm. Rlău ma ne\, ăp năm đah nău kan tâm pêt tâm kơl đồng chí le\ rgum du đê| doanh nghiệp jê| ta xã tâm ban kơt [on lan geh nău nơih tâm thôn tâm rgop du đê| nklâm ndơ gay ma pă an ăp rnăk jêr jo\t tâm thôn.

Đah ăp nău kan na nê|, dơn kan, âk năm mbro kruanh thôn Lưu Văn Thoại le\ geh ăp n’gâng kan, ntu\k kan pă rnê yor geh nău dơi âk tâm ăp nău kan tâm rlong ro\ng dak kơt lah [on lan tâm rlong pah kan jan sa tăch rgâl blău; lam [on lan tâm rnglăp rdâk njêng nău rêh văn hoá, rdâk njêng nkual [on lan mhe, wa lah nu^h ntoh lư bâh nkuăl Dak Mil geh rnê ta Đại hội tâm rlong ro\ng dak n’gor Dak Nông lvang năm 2011-2015.

Nu^h rblang: Thị Đoắt


NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng