Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

VOV4.M’nông – Du nău mbơh bah Liên hợp quốc le\ ntôn Triều Tiên le\ dơi hun hao ăp ndơ hạt nhân rgum jêt an tâm di đah bôk ndrăk bah grăp phao u\nh. Nău mbơh bah Uỷ ban độc lập geh ăp nu^h way kan groi nđôi ăp nău đă rmal bah Liên hợp quốc đah Triều Tiên. T^ng nău mbơh aơ, âk dak m^n lah Triều Tiên le\ dơi hun hao ăp ndơ hạt nhân rgum jêt tâm di đah ăp bôk ndrăk bah grăp phao u\nh tă bah 6 tơ\ rlong hạt nhân dăch aơ ngăn. Nău mbơh  ntôn Triều Tiên [ư tay bôk nău kan hạt nhân bah nơm geh nău nkra njêng U-ra-ni [ư sâm geh ta rnoh âk kơt nău ndâk [ư du lò phản ứng dak rlong [ư. Nău mbơh aơ le\ dơi mbơh an Uỷ ban rmal Triều Tiên bah Hội đồng bảo an tâm nar 3/08. Phái đoàn Triều Tiên ta Liên hợp quốc mô geh nău lah mpeh nu nău aơ.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương