Pơk uănh mông nar djăt: 3/2/2016

VOV4.Mnông: Nar naơ, 2/2, Chính phủ Nhật Bản mbơh ntơm mbra [ư lhoi nău hăn nsong an [on lan Việt Nam gu\ ta pâl ta Nhật Bản bâh nar 15/2 atay. Rlău ma Việt Nam, Ấn Độ lah dak tâm rnoh kơl an aơ. T^ng ne\, nău an hăn nsong mbra jo\ bâh 5 năm a[aơ tât 10 năm, gay ma pơk hvi rnoh nu^h geh an hăn nsong đah nău uch dơh tăch rgâl, mô lah ăp nu^h geh tât văn hoá, nu^h g^t blău kơt lah luật sư, bác sĩ..aơ ;ah rơh bôk năp Chính phủ Nhật Bản [ư t^ng nău ntoch jong mông nar pă an nău hăn nsong tât 10 năm an nu^h dak bah dih. A[aơ, nău an hăn nsong kanu\ng geh ta ăp nu^h tât Nhật Bản đah nău u\ch tăch rgâl n’hanh tâm nđur nti ren, pâl nđaih.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương