Pơk uănh mông nar djăt: 22/9/2020

VOV4.M’nông: Ôi aơ (22/9), ta rơh hop gưl têh bah Đại hội đồng Liên hợp quốc gay nkah ndray 75 năm njêng Liên hợp quốc, Kruanh Trung Quốc Tập Cận Bình ho\ geh nău lah pơk so\ng dăng lah rjăp tât nău khlay bah mpôl kan dja. Kruanh Trung Quốc Tập Cận Bình lah rjăp, 75 năm rlău aơ bah Liên hợp quốc lah 75 năm hun hao ngăch bah nău rêh kon nu^h, lah 75 năm uănh saơ nău rgâl âk bah nô nău dak bah dih tâm ban kơt nău hun hao bah mpôl âk ding. Kruanh Trung Quốc Tập Cận Bình an lah, rlău ăp tơ\ hăn rlong uănh tâm 75 năm rlău aơ, Liên hợp quốc mpơl dơi suan dăng da dê, lah ntu\k nsing nơm âk mpeh nău rêh ue\h lăng bah rlău 7 rmen nu^h [on lan lam ntu\r neh. Wa Tập Cận Bình lah rjăp, Hiến chương Liên hợp quốc hôm way lah nău đăp mpăn khlay an đăp mpăn n’hanh hun hao bah neh dak./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương