Pơk uănh mông nar djăt: 3/8/2020

VOV4.M’nông – Yor khuch bah phu\t mrô 2, nar nđaơ, ta ăp n’gor Thanh Hoá, Ngyhệ An, Hà Tĩnh le\ geh mih jêt tât mih têh. Ta n’gor Thanh Hoá, bôl sial ntơm hu\ch yơn mih hôm e geh. Nău aơ dơh tât dak lip rchoh, p^ch rlâm neh. T^ng rnoh kơp bah N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan n’gor Thanh Hoá, a[aơ ta n’gor geh nklăp 5.000 rnăk dôl geh tâm nkual geh dak lip, dak rchoh, p^ch rlâm  neh. N’gor Thanh Hoá đă ăp ntu\k, nău kan dơi kan, uănh nđôi njrăng trơn ăp rnăk dôl rêh ta nkual ntêt nkri. Jêh rnôk uănh nđôi nu nău mih dak lip, n’gor Nghệ An le\ đă nău kan tuch tăm, ăp ntu\k, rgum âk an trong kan njrăng n’gang phu\t sial mrô 2, lơn lah geh trong đăp mpăn đah ăp rnăk rêh tâm nkual geh dak băm, p^ch rlâm neh. Ta Hà Tĩnh, 2 nar bah năp mih têh geh lam hvi [ư dak băm ta âk ntu\k, rlău 1.700 ha ba ta nkuăl Kỳ Anh n’hanh du\t âk rnoh neh rpu\ng kai ta nkual têh Kỳ Anh geh khuch khat hô.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương