Pơk uănh mông nar djăt: 16/11/2019

VOV4.Mnông:            Dak Lak an geh n’hao nău khlăy ndơ cà phê đah nău rgum ta nău ueh ndơ n’hanh n’hao nău pah kan mbơh nău mhe, jă ntuh kơl ăp nău nchrăp kan tăm cà phê na nê| gay ma n’hao nău khlăy bâh n’gâng kan ndơ cà phê ne\ lah nkô| nău geh ndơ\ mbơh ta rơh r[u\n nchră nglôch lôch yan cà phê năm 2018-2019 n’hanh mbơh [ư nău kan yan cà phê năm 2019-2020 yor Uỷ ban nhân dân n’gor Dak Lak [ư ta nar 15/11. t^ng nău mbơh tơih ta rơh r[u\n nchră, yan cà phê năm 2018-2019, le\ nău geh cà phê n’gor Dak Lak geh rlău 478 rbăn tấn, hao rlău 18 rbăn tấn đah khay aơ năm ba năp.

Bôl ma le\ rnoh geh hao, yơn cà phê bâh Dak Lak hôm nha mô tâm ban mpeh nău ueh săk, nău pe\ lêh cà phê l^t hôm nha geh âk, mô geh nău tâm rgop đah ntu\k kan, nkret [ư n’hanh tăch rgâl…bâh ne\ [ư n’huch nău geh bâh n’gâng kan ndơ cà phê. Gay ma n’hao nău khlay bâh cà phê Dak Lak, ăp đại biểu an lah an geh mpo\ng tât so\k do\ng ăp ndơ ta ntu\k tăch rgâl mhe, geh âk nău dơi, tâm neư geh nău [ư cà phê êng ta ntu\k, ntrôl nău kan mbơh tăch rgâl, mbơh n’hơ nău ntơ, n’hao nău tâm rgop tâm nđur tăch ndơ đah ntu\k tăch tâm dak n’hanh dak bah dih.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

          

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng