Pơk uănh mông nar djăt: 17/9/2019

VOV4.M’nông: Ta ăp xă nkual jru bah n’gor Gia Lai, nău hăn nti hôm e âk njê jêr jo\t. Nău nai ăp măng hăn rgăn bri, tum dak hăn joi kon ho\k, rgo\ jă ăp oh tât ngih sam [u\t mô hôm geh nău mham. Nău [ư geh nkô| ne\ le\ jêng nău răm mpeh u\ch ro\ng nai kon ho\k n’hanh rgop n’hao ueh nt^m nti ta nkual jru ngai. Công Bắc, nchih nău Radio nău ngơi Việt Nam ta nkual Tây Nguyên nkoch mpeh nkô| nău khlay bah ăp nai ta Ngih sam [u\t phổ thông dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Kroong, xă nkual jru ngai Kroong, nkuăl Kbang, n’gor Gia Lai.

            Ăp nar bôk năp nti mhe 2019- 2020, rnôk trôk ho\ măng, tâm rơh mih ntâng ntoch jong, ăp nai nt^m nhih nti Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Kroong hôm hăn trong nju\n kon se nti. Ntu\k tât bah nai  nt^m lah ăp nkual jay nkưp nde ta ăp mir ba jru ngai ndâp bah kơi yôk, geh ntu\k ngai đah nhih nti rlău 20km n’hanh ân roh âk mông mơ dơi hăn tât ntu\k. Saơ nai Đinh Hải, geh 5 năm gu\ nt^m ta aơ an g^t, bôk năm nti ăp năm kơt nê da dê đo\ng, ăp njoat jâng hăn joi kon se nti bah ăp nai nt^m ta aơ, hôm jot têl tay tâm ăp trong bri mb^r preh, chuah rlău ăp kon dak hoch thăng n’hanh măng nđik khay bri mih:

            “Ta ăp [on geh nău rêh wa\ng sa jêr jo\t, nkual jru ngai ri mpôl hên ân sơch hăn măng lăp tâm ăp jay rbu\t chuanh mâp ăp kon se, rgo\ jă ăp kon se hăn nti. Nău rêh wa\ng sa bah ăp kon se ri âk rnăk du\t jêr  jo\t du đêt me bơ\ g^t êng mpeh nkô| nău nti ren hôm du\t mâl. Yor kơt nê| bol ma trôk mih sial yơn ăp nai nt^m nti ân hăn tât ăp jay rbu\t chuanh rgo\ jă ăp kon se hăn nti, lah hăn nu\ng nar ri kon se way hăn bri, hăn luh du\t jêr mâp ăp kon se. Jêng mpôl hên dơi hăn tâm mông măng gay mâp ăp kon se dơm”.

            Rnôk bôk năp nti mhe lah rnôk du\t jêr jo\t bah Nhih nti bán trú Kroong tâm ban kơt ăp nhih nti ta ăp nkual jru ngai êng [a [a\. Lôch ăp khay rlu nti, le\ rngôch ăp kon se nti ho\ bên đah mir ba jêng chuêl nar plơ\ tay nhih nti. Ndr^ yơn, ăp măng, nai nt^m ân hăn joi tât jay mô lah mir ba gay rgo\ jă, nju\n kon se tât đah rplay si [u\t. uănh saơ nău rah rơch le\ nuih n’hâm bah ăp nai nt^m nti, ăp kon se nti năl dơi đo\ng nău tâm ro\ng răm m[ak nê gay ma nsrôih kơt  nti. Oh Đinh Thị Chăng, kon se nti jrô 9, Nhih nti Phổ thông dân tộc Bán trú Cơ Sở Kroong, nkuâl Kbang, n’gor Giai Lai, an g^t:

            “Nai nt^m du\t rvê an kon se nti đo\ng, nta trong dơh an ăp kon se du\t âk, le\ ma tâm nău gu\ rêh, ngêt sa n’hanh ntu\k gu\ n’hanh ntu\k nti. Gâp nsrôih mbra kơt nti du\t jăp, mât chăm, mô ntlơi nti, hăn nti ăp nar.”

            Nai Nguyễn Việt Quốc, Hiệu trưởng Nhih nti Phổ Bán trú Cơ Sở Kroong, nkuâl Kbang, n’gor Gia Lai an g^t, lah nhih nti manh gu\ sa n’gul nar yơn I ngăn nhih nti ho\ mât tâm ban ma gu\ nội trú nkre âk năm aơ. Tâm ăp bôk năm nti mhe, nău rgo\ jă ăp kon se hăn nti dơi nhih nti mbơh g^t tât nai nt^m n’hanh t^ng [ư du trong le\ n’hâm soan. Rngeh măng ang, hăn lăp bri, chuah dak ho\ jêng way bên đah ăp nai nt^m nti ta aơ. Bol ma dah nău tât jêr jo\t, ăp nai nt^m n’hanh le\ ma kruanh rđău kan nhih nti ân hăn tât ntu\k gay nju\n kon se nti  tât jrô nti đo\ng. Yor dơn geh kơt nê| mơ dơi mât rnoh âk kon se n’hanh n’hao săk blău nt^m nti. N’hanh rnôk ăp kon se hăn tât nhih nti, hăn tât jrô nti hôm ri nhih nti ân joi âk trong gay ăp kon se gu\ tay nhih nti:

            “Nhih nti ho\ groi dăch t^ng [on lan, r[ah g^t nău lư kon se nti, lôch nê, rgo\ jă nju\n ăp kon se hăn tât jrô nti. Du nău jêr jo\t ta aơ lah rnôk ho\ nju\n kon se tât nhih nti hôm ri ân mhâm [ư gay kân tay ăp kon se gu\ nti tay. Nhih nti ho\ [ư âk nău kan nt^m nti bah dih mông hao jrô nti gay njêng ntu\k gu\ rêh g^t blău gay kon se pâl rlưn, kơt nti.”

            Ndrel đah ăp trong kan an [ư lor an nkual jru ngai ri đah nău nsrôih le\ nuih n’hâm, đah nuih n’hâm an le\ ma kon se nti, ăp nai nt^m ta xã jru ngai Kroong, nkuâl Kbang, n’gor Gia Lai dôl nchih nău nkoch yô| nđach mpeh nău tâm ro\ng nai nt^m kon se bôk năm mhe. Nău nsrôih, mât chăm bah ăp nai nt^m nti ta aơ nkre kơl kon se bah [on lan ta ntu\k têh jêng tâm nău rhơn m[ak, jăp blău, nkre kơl kônh wa ta nkual jru ngai đăp mpăn pah kan jan sa./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương