Pơk uănh mông nar djăt: 22/10/2019

Nău nchih tal 2: Rlơ\ dak bât têh mô geh ntu\k to\


 

http://vov4.vov.vn/Mnong/chuyen-muc/joi-ntrong-kan-an-dak-bat-to-djrah-3-rban-rmen-prak-mo-geh-ntuk-to-djrah-c168-282862.aspx

 

 VOV4.M’nông:  Lor rnôk ntru\nh uănh an ntuh kơl ndâk [ư rkum dak bât Ia Mơr, trong kan m^n njêng, uănh le\ dơi ăp N’gâng kan-nău way kan [ư du trong na nê|. Ndr^ yơn, ndơ lơh tât a[aơ, rnôk dak bât têh khlay ngih dak a[aơ ndâk [ư le\ jêh lo\ mô geh nkual to\, [ư mpu\ng lir têh ? Nău kan bah nu^h tơm ntuh kơl lah N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan dơi m’hâm uănh m^n tay ? nthoi tay âk naư nchih: “Joi trong mkra an dak bât 3.000 rmen prăk mô geh nkual to\”, he ndrel djăt tay bah rmôt nchih nău đah nkô| nău:

            A[aơ dak bât têh Plei Pai n’hanh dak bât ler Ia Lốp ho\ jao an yơn nău dơi tam do\ng mô ho\ âk. N’hong chruh tơm bah dak bât dja lah n’glău dak bât Ia Mơr [ư lôch jêh, 2 n’hong dak me mpeh luh nar n’hanh nhâp nar dôl [ư lôch jêh. T^ng dăp rgum dak bât dja mbra to\ an nklăp 12.500 ha neh tuch tăm ta nkuâl Chư Prông n’gor Gia Lai n’hanh nkuâl Ea Súp n’gor Dak Lak. Ndr^ yơn, ăp ntu\k dơi dăp rgum dja a[aơ lah bri lha paih, bri ndr^nh. Bol ma bri ndr^nh mô ue\h jêng đah tơm si srang rhong yơn t^ng quy định neh bri dja lah neh bri kro\ng đo\ng, nău rgâl do\ng neh bri jêng neh tuch tăm mô dơi dơh. Wa Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp n’hanh Phát triển Nông thôn an g^t:

             “Nău kol tơm a[aơ gay n’glăp do\ng  dak bât dja lah rgâl nău dơi do\ng bri. Ntu\k to\ bah Ia Mơr lah 12.500ha, ri ta nkuâl Ea Súp (Dak Lak) lah 4.000ha ri ho\ geh trong nchrăp n’hanh ho\ rgâl nău dơi do\ng hôm. Ndr^ ta n’gor Gia Lai nklăp 8.500ha bah dâng sre ri bơi 8000ha lah bri kro\ng, lah du neh bri du\t têh hvi. A[aơ mpeh măt pháp lý lah mô ho\ dơi uănh an do\ng trong nchrăp rgâl nău dơi do\ng neh. Rnoh têh hvi dja ân Quốc hội uănh an do\ng. Kol lah ta ntu\k nê.

            Ta rnôk Bộ Nông nghiệp n’hanh Phát triển Nông thôn an do\ng nău n’glêh an [ư dak bât Ia Mơr năm 2005, nău rgâl nău dơi do\ng neh bah bri ndr^nh jêng do\ng nău kan êng [a [a\ t^ng quy định bah pháp luật rnôk nê mô lăng jêr. Yơn lah, năm 2013, Luật Lâm nghiệp dơi Quốc hội an do\ng geh nău tam, geh quy định lhăt bah Luật dja, lơn lah nkô| nchâp đă tăm tay bri rgâl rnôk rgâl neh bri do\ng an nău kann tuch tăm ho\ [ư an nău rgâl 8.000ha bri kro\ng mpeh nkuâl Chư Prông jêng neh tuch tăm mâp âk mpêr nkol. Ntop tâm nê, ta năp nău ngăn geh lơh n’hang bri lam nkual Tây Nguyên lah êng n’hanh lam dak lah nsum n’hanh lơn lah nău tât khuch bah trong nchrăp rgâl 100 rbăn ha bri ndr^nh jêng tăm cao su, 22/7/2016 Văn Phòng Chính phủ an do\ng si [u\t mbrô 191 mbơh n’glôch jêh bah Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ta rnôk tâm nchră mpeh ăp trong nkra rdâk jêng tay bri ta nkual Tây Nguyên gay rdâng lơh đah rgâl duh nđik trôk nar 2016- 2020 n’hanh nar 27/01/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng an do\ng nău ntru\nh mbrô 13 CT/TW tâm nê lah rjăp pah kan n’hao dăng mât njrăng n’hanh hun hao bri, rlu nău rgâl neh bri jêng do\ng nău kan êng [a [a\.

            Wa Dương Văn Trang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai an lah: Nău ntru\nh mbrô 13 bah Ban Bí thư n’hanh nău n’glôch jêh bah Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lah du\t năn ngăch. Ntơm bah nê, pah kan mât njrăng n’hanh hun hao bri lam dak ho\ geh ăp nău rgâl kloh. Yơn yor kơt nê| đo\ng ma 8.000ha bri ta nkuâl Chư Prông ơm dơi dăp rgum lah nkual to\ bah dak bât Ia Mơr mô dơi rgâl neh tuch tăm.

            “Dak bât Ia Mơr 3.000 rmen prăk ho\ lôch ntuh kơl, dak bât ho\ lir lar hôm, n’hong dak me ho\ [ư bơi lôch hôm, yơn a[aơ mô geh neh to\ yor kol nău n’glôch jêh 191 bah Thủ tướng n’hanh nău ntru\nh 13 bah Bộ Chính trị mô an rgâl. Ma nkual ta aơ lah 3 xã n’har bri n’hanh rnoi mpôl đê| 100% ndrel đah Ea Sup- Dak Lak lah n’har bri n’hanh nkual rnoi mpôl đê| đo\ng, [on lan ta aơ du\t ach o, kâp nơm geh dak bât dja ho\ [ư lôch jêh ma mô dơi to\ ri mhâm [ư [on lan nkual dja klaih rlău ach o.

            Tâm rnôk hăn pah kan đah Uỷ ban nhân dân n’gor Gia Lai nar 16/9 mhe aơ, Mpôl pah kan bah Chính phủ tă bah Groi Thủ tướng Vương Đình Huệ [ư Kruanh mpôl leo hăn ho\ djăt nău mbơh bah UBND n’gor Gia Lai mpeh nău ngăn geh dak bât tơm gưl neh dak yơn mô geh ntu\k to\, nkô| bah nău ngăn geh dja tâm ban kơt nău ơh rblang bah Bộ Nông nghiệp n’hanh Phát triển Nông thôn mpeh nău uănh an do\ng trong nchrăp [ư dak bât 3.000 rmen bah ngân sách ma mô geh ntu\k to\. Groi Thủ tướng Vương Đình Huệ an lah, aơ lah nău nkoch mha êng.

            “Gâp mô g^t ơm ntơm nơh ăp oh nô mhâm [ư, uănh năl mhâm tât ring tam ma lôch [ư dak bât hôm ma mô geh ndơ gay ma to\ ri mô g^t [ư dak bât moh ndơ đo\ng. {ư dak bât gay ma to\ ma mô g^t moh ndơ to\ ri mha ngăn.

            Hôm đêt nar dơm đo\ng, 2 n’hong dak me tơm mpeh luh nar n’hanh nhâp nar [ư lôch jêh. Bah 2 n’hong dak me dja mbra [ư gor nting ka gay ma to\ an ăp neh tuch tăm t^ng dăp rgum. Yơn lah, mô g^t moh tât rnôk mơ rgâl dơi 8000ha bri lha paih dja jêng nău kan tuch tăm? N’hanh lah mô dơi rgâl 8000ha bri lha paih dja jêng neh tuch tăm ri nău [ư dak bât gưl neh dak đah tơm prăk bah ngân sách ngih dak bơi 3000 rmen prăk geh mpu\ng lir đo\ng?

Nu^h  rblang: Điểu Thân

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng