Pơk uănh mông nar djăt: 20/11/2019

VOV4.Mnông: Kêng măng nar naơ 19/11 , ta ntu\k kan Quốc hội, kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân leo rơh r[u\n nchră tal 1 rnâng kan leo kan ngih dak, rnâng kan leo kan Đại hội đồng rmôt kan nghị viện ASEAN tal 41 (AIPA 41). Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân an lah, lôch geh dơn [ư kruanh AIPA tal 41, Uỷ ban rnâng kan Quốc hội le\ ngăch njêng rnâng kan leo kan, rnâng kan nt^m kan. Nău leo [ư rơh r[u\n nchră le\ rngôch tal 1 bâh rnâng kan nt^m leo ngih dak n’hanh rnâng kan leo [ư AIPA 41 mpơl nău leo kan nsrôih bâh Quốc hội Việt Nam tâm nău mbơh [ư ăp nău kan gay ma mât leo nău kan [ư kruanh AIPA 41. năm 2020 lah năm ma Việt Nam dơn nău kan [ư kruanh ASEAN. Yor ne\, rnâng kan nt^m leo, rnâng kan leo kan AIPA 41 mbra tâm rgop na nê| đah Uỷ ban ngih dak ASEAN 2020 gay ma leo [ư n’hanh leo kan ăp nău kan têh bâh AIPA 41, gay ma n’hao nău kan bâh du dak kan ndrel, leo kan, dơn kan, ntrôl nău kơl kan ndrel tâm kơl ASEAN, leo kan gay ma rdâk njêng AIPA jêng du ntu\k kan na nê|, pah kan geh săk rnglăy.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng