Pơk uănh mông nar djăt: 3/8/2020

VOV4.Mnông- Ôi nar naơ 2/8, n’gor Lâm Đồng [ư rơh r[u\n nchră ndal gay ma nchră mpeh ntrong kan ntrôl nău kan njrăng rdâng nuh srê Covid-19. Bol ma rnoh mbơh nău na nê| mpeh nău wa Masa Hiro Nakajima-Giám đốc công ty ta xã Đạ Nhim, nkuăl Lạc Dương n’gor Lâm Đồng geh ntưp nuh srê Covid-19 rnok mhe ju\r ndeh păr ta tach ndeh păr ta Nhật Bản, yơn Lâm Đồng le\ nt^m đă ăp ntu\k kan têh mbơh [ư âk ntrong kan gay ma njrăng rdâng, mât njrăng nuh srê. Ntu\k kan dak si Lâm Đồng an g^t, bâh nău so\k ntil mham ăp nu^h geh gu\ dăch n’hanh nu^h kan ta tach ndeh păr Liên Khương, nău geh an saơ le\ rngôch 14 nu^h geh tâm mâp đah wa MasaHiro mô geh ntưp srê. A[aơ nău kan njrăng rdâng nuh srê dôl geh ăp ntu\k mbơh [ư. Ta rơh r[u\n nchră nău kan njrăng rdâng nuh srê Covid-19, UBND n’gor Lâm Đồng an lah, n’gor ua\nh aơ lah du hê nu^h ntưp bôk năp ta n’gor n’hanh leo kan njrăng rdâng ndrel đah âk nă kan gay ma njrăng rdâng nuh srê, mô dơi tha thơ, mô njrăng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương