Pơk uănh mông nar djăt: 15/11/2019

VOV4.Mnông:  Rơh r[u\n nchră kruanh n’gâng kan mât ua\nh ntung trong ăp dak ASEAN tal 25 (ATM 25) mhe geh [ư ta Hà Nội. rơh r[u\n nchră geh nău tât râng bâh kruanh n’gâng kan  mât ua\nh ntung trong 10 ngih dak ASEAN, groi Tổng thư ký ASEAN mât nău kan ntu\k wa\ng sa ASEAN n’hanh ăp dak kan ndrel. Aơ lah rơh r[u\n nchră ăp năm gay ma ăp kruanh n’gâng kan mât u\anh ntung trong ăp dak ASEAN n’hanh ăp dak kan ndrel tâm mâp, tâm mbơh nău, dơn ngoăy, nău kan mât đăp mpăn [ư t^ng rdâk njêng ntrong kan nchoăn rdeng tâm rgop, săk rnglăy, lăp kan ndrel, đăp mpăn n’hanh nâp nâl ta nkual. Rơh r[un nchră rgum tâm nchră gay ma [ư lôch ăp nău sam [u\t kan gay ma tâm ký ton ăp ntil nău mbơh dăn n’hao tâm rgop mât ua\nh ntung trong tâm ASEAN n’hanh đah ASEAN đah ăp dak kan ndrel, djăt nău mbơh tơih n’hanh mbơh ăp nău nchrăp kan, nău kan, bôk nău pah kan ta rơh tâm kơl, tâm mbơh ntrôl nău tâm kơl mpeh trong hăn đah ăp dak kan ndrel geh Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc n’hanh ăp dak kan ndrel êng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng