Pơk uănh mông nar djăt: 16/11/2019

VOV4.M’nông: Ntu\k kan Chính phủ ho\ [ư r[u\n trực tuyến lôch du năm ntru\nh nau ntru\nh mrô 28 bah Thủ tướng Chính phủ mpeh nau njoăl, ndơn săm [u\t điện tử đah ăp ntu\k kan tâm ntrong kan hành chính Ngih dak. Jêh du năm ntru\nh nau mrô 28 bah Thủ tướng Chính phủ, tât rnôk aơ 100% rnoh ntu\k kan geh 31 N’gâng kan, ntu\k kan tâm ban Bộ, ntu\k kan tâm Chính phủ, 63 n’gor, nkuăl [on têh tâm Trung ương ndrel Ntu\k kan Trung ương Đảng ho\ [ư ueh, tâm nthoi nau njoăl, ndơn săm [u\t điện tử tâm 2 gưl n’gâng kan đah nau n’ho ro săm [u\t bah neh dak.

Nau khlay lah, Quảng Ninh lah n’gor bôk năp [ư nau njoăl, ndơn săm [u\t tâm 4 gưl. Ntoh nau ta nar r[u\n, Ntu\k kan Chính phủ ndrel ăp ntu\k geh tât mra ơm [ư jêh nau kan, ntrong kan pháp lý nơih ân nau njoăl, rklaih ndrel mât săm [u\t điện tử, ntru\nh nau ký mrô tâm ntrong njoăl, ndơn săm [u\t điện tử./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng