Pơk uănh mông nar djăt: 3/12/2020

VOV4.M’nông: Thủ tướng Chính phủ mhe geh si [u\t njuăl mbrô 1699 nar 2/12/2020 mpeh n’hao dăng t^ng [ư njrăng, n’gang nuh srê COVID-19. Tâm si [u\t njuăl geh nkô|: Ăp n’gor, nkual [on têh, lor bôk năp lah ăp nkual [on têh mpeh Trung ương rđău đă t^ng [ư 5K tâm njrăng, n’gang nuh srê kơt nău njrăng đă bah Bộ Y tế, lor bôk năp lah nău wa\n bok put mbung nchâp đă, puh nkh^t kaman ta ăp nkual an gu\ êng, ăp nkual [on lan gu\ rgum, ntu\k do\ng nsum, ta ăp ndeh do\ng ncho nsum, lơn lah ta ăp ntu\k but săm ji. Đah nu^h ntưp rêng nuh srê COVID-19 ta  nkual [on têh Hồ Chí Minh: Uỷ ban nhân dân nkual [on têh Hồ Chí Minh rđău đă t^ng [ư jăp, dăng, ndăn ngăch [oi t^ng ăp nu^h F1, F2 bah ăp nu^h ntưp ji mhe năl saơ, đah nuih n’hâm du\t nsrôih, geh nău dơi du\t tam, mô an ntưp rêng tâl 3. Ăp nhih pah kan báo chí nkoch trêng tay mpeh njrăng, n’gang nuh srê, nt^m nti [on lan n’hao nuih n’hâm njrăng n’gang; nking nchăng ăp nău lư mô ue\h di, nchoh nklă [ư jêng phit klach tâm nuih n’hâm [on lan./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương