Pơk uănh mông nar djăt: 25/11/2020

        VOV4.Mnông – Nar nđaơ (24/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc n’hanh Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen le\ geh rơh rgum nchră pơk so\ng dăng gay tâm rgâl ăp trong ntrôl tâm boh kan ndrel Việt Nam-Campuchia, kan ndrel tâm ASEAN n’hanh du đêt nău lam ntu\r neh, nkual 2 ding ndrel uănh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rgum nchră đah Thủ tướng Campuchia

 

Ta Rơh rgum nchră, Thủ tướng Hun Sen nkoch nsing nơm Việt Nam mbra uănh nđôi ue\h tay nuh srê, nga\ch mkra n’hanh hun hao wa\ng sa rêh jêng, hăn tât [ư lôch ue\h Đại hội đại biểu lam dak rơh tal 13 bah Đảng Cộng sản Việt Nam. 2 Thủ tướng tâm ban u\ch mbra n’hao tay tâm boh, dăch dêh, ndơ\ kan ndrel 2 dak hun hao têh dăng, jru hvi n’hanh nâp nâl le\ rngôch ăp nău kan; kan ndrel rjăp tâm rnôk ASEAN; tâm ban u\ch nt^m rđau ăp n’gâng kan, nău kan, [on lan 2 dak tâm rgop rjăp, n’hao ăp trong njrăng n’gang nuh srê.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương