Pơk uănh mông nar djăt: 15/8/2020

       

          VOV4.Mnông Lor rnôk [ư Tổng Bí thư, đồng chí Lê Khả Phiêu lah tahen, cán bộ le\ têh jêng bah pah kan tâm lơh ta ăp ntu\k tâm lơh bâh Bắc, miền Trung, miền Nam n’hanh ta ntu\k tâm lơh Campuchia. Jêh ne\ lo\ [ư Chủ nhiệm tổng cục chính trị Tahen [on lan Việt Nam, jêng tâm nuih n’hâm ăp tahen, geh âk nău ro\ng đah mpôl tahen, đah nu^h nt^m rđau blău, đêp rmên ngăn ngên.

 

Rngot nkah g^t tay ndrel Ban Liên lạc way ơm Quân khu Trị Thiên hăn khâl Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu ta Ngih dak si 108 mhe aơ, Trung ướng Nguyễn Mạnh Đẩu [ư Chính uỷ Tổng cục kỹ thuật, tă [ư Cục trưởng Cục chính sách, Tổng cục chính trị) an g^t: rnôk ne\ Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu mô hôm ngăch dơi uănh n’hanh dơi nhu\p ty. Ndr^ yơn tăng wa roh, mô dơi mô rngot. Tă dơi pah kan đah đồng chí Lê Khả Phiêu bah rnôk ta ntu\k tâm lơh Trị Thiên, Trung ướng Nguyễn Mạnh Đẩu nkah g^t mpeh nău blău nt^m rđau tâm lơh bah đồng chí Lê Khả Phiêu rnôk ne\ trung đoàn trưởng, nkre [ư chính uỷ quân đoàn 9 le\ nt^m rđau tâm lơh ngăch blău ta nkual [on têh Huế. Tâm nuih n’hâm cán bộ gưl phân đội rnôk ne\ hôm e ue\h đah nău tâm yô| tâm kơl, ngăn ngên n’hanh ăp nău nti khlay ma chính uỷ nt^m. Bah kơi aơ, rnôk Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu lah Cục trưởng cục chính sách, đồng chí Lê Khả Phiêu lah Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, yơn wa hôm e mât nău rêh ngăn ngên n’hanh ue\h, wa nt^m rđau mkra nău kơl an rmôt tahen ue\h:

“Wa Lê Khả Phiêu uănh m^n mro tât nău kơl đah tahen n’hanh mpôl tahen. Đă rgum mkra ngăch, dơh, ue\h ăp nău hôm e mpeh nău kơl jêh tâm lơh tâm su kơt nău tahen sôt rmanh, tahen kh^t, nău mô mâp, nău roh, nău du hê tahen kh^t, nău rnê nkhôm… ma jêh âk năm tâm lơh n’glơi tay đah âk nău têh, lơ jo\ lơ jêr jo\t”.

Rnôk lôch nău kan Tổng Bí thư, Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu hôm e mât mkra ăp nău khuch hô jêh tâm lơh tâm su. Đại tá Phan Sỹ Thao, kruanh ban Tuyên truyền Rmôt kan ntop kơl rnăk wâl tahen kh^t Việt Nam an g^t, Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu lah nu^h kơl, ntru\t ngăch an nău luh bah Rmôt kan ntop kơl rnăk wâl Tahen kh^t Việt Nam. Bôl ta ăp nău kan, Thượng tướng Lê Khả Phiêu uănh m^n tât ăp rnăk wâl tahen kh^t, ăp rnăk wâl dơi kơl, nu^h geh soan đah cách mạng. Đại tá Phan Sỹ Thao an g^t dăch aơ Tổng bí thư hôm e đă Rmôt kan ntop kơl rnăk wâl tahen ơm nsrôih tay gay dơi du tahen kh^t, gay [ư nău rsơl plơng đah ăp nu^h le\ roh an neh dak:

“Wa Phiêu du\t rvê ăp rnăk tahen le\ kh^t, tahen sôt rmanh, ăp rnăk geh soan đah cách mạng, nău rêh bah khân pơng m’hâm [ư, ngăn lah ăp tahen mô ho\ dơi joi môch ri wa du\t rvê. N’hanh wa ôp đah rmôt an joi trong tơm nu nău mpeh tahen kh^t bah ăp tahen ơm, bah ăp rnăk tahen kh^t bâh ăp ntu\k tâm lơh tâm su bah năp gay geh dui na nê| nu nău mbơh an ăp rnăk tahen kh^t, nu^h bên bah khân pơng hăn joi”.

Bôl mô dơi hăn ndrel đah Thượng tướng Lê Khả Phiêu ntu\k tâm lơh, yơn Trung tướng Đặng Quân Thuỵ, Groi Kruanh Quốc hội ơm, Kruanh Rmôt tahen ơm Việt Nam, g^t wât mpeh Tổng Bí thướng ơm Lê Khả Phiêu lah du hê kruanh geh trong uănh ue\nh, ngăn ngên n’hanh tâm di. Đah nău têh jêng tâm nău ngăn tâm lơh tâm su, Thượng tướng Lê Khả Phiêu le\ rlău ăp ntu\k tâm lơh bah mpeh Bắc, miền Trung, mpeh bah dâng n’hanh le\ ntu\k tâm lơh Campuchia, bah kơi aơ dơn [ư kruanh Tổng cục Chính trị tahen [on lan Việt Nam, t^ng Trung tướng Đặng Quân Thuỵ, knơm ne\ ta nău kan Tổng Bí thư, đồng chí Lê Khả Phiêu le\ geh rgop âk nău khlay an trong kan ndâk njêng đảng.

“Đồng chí le\ geh ăp nău rgop khay an đảng ngăn lah tâm trong kan ndâk njêng n’hanh nâp nâl đảng ăp nău geh bah nu nău. Đồng chí le\ tâm ban u\ch tâm trung ương đảng n’hanh lam Đảng mpeh ăp nău geh ma đảng an njrăng n’gang n’hanh rdâk nkra. Ngăn lah nău geh mpeh nu nău roh rui, [ư tih, sa khâm, tih tâm nău kan bah âk cán bộ, đảng viên tâm đảng. Đồng chí le\ n’glơi an đảng ăp nău tih du\t khlay, geh nkô|”.

Du hê geh du nău wât, yơn tâm nuih n’hâm ăp nu^h đồng chí, rmôt athen, Thượng tướng, Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu du\t dăch dêh, so\ng dăng, ngăn ngên n’hanh nu^h rđau kan blău, so\ng dăng./.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương