Pơk uănh mông nar djăt: 16/1/2019

VOV4.M’nông: Du\t pơh rlau aơ, ta nkuăl [on têh Đà Lạt, Rmôt hăn kan bah N’gâng kan dak si yor Kruanh n’gâng kan Nguyễn Thị Kim Tiến leo bôk, geh nar pah kan đah UBND n’gor Lâm Đồng. Âk nau kan hôm jêr, hôm kol tâm nau khám săm ji, mât chăm n’hâm soan ân nu\ih [on lan ho\ geh nkah.

Ti\ng n’gâng kan dak si Lâm Đồng, năm 2018, ăp trong ngih dak si tâm n’gor ho\ [ư nau khám ânh rlau 2 rkeh 400 rbăn tơ\ nu\ih ji, khám ân bơi tât 400 rbăn tơ\, nau do\ng snưng bi\ch săm geh rlau 160%. Tâm nê, rlau 21.600 nu\ih ji geh khám mô roh prăk, rlau 3.260 nu\ih ach o ndrel nu\ih geh nau ji jru geh kơl an prăk khám săm ji.

Yơn lah, nau khám săm ji, mât chăm n’hâm soan ân [on lan ta Lâm Đồng hôm âk nau ntoh luh. Ti\ng wa Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Nghị dak si Đa khoa II Lâm Đồng, yor mô to\ng nu\ih pah kan yor ri ma nau kan khám săm ji bah ngih dak si hôm mâp âk nau jêr, vay geh rnôk âk ir:

Nau geh bah n’gor Lâm Đồng ma ngăn lah ta Bảo lộc ri lo\ lơn ma jêr mpeh nau mô to\ng nu\ih pah kan, ngăn lah nai dak si. Lah ngih dak si bah n’gor ma knu\ng geh 72 nu\ih nai dak si geh săm [u\t dơi kan, pă lôch ăp khoa ri mô to\ng pah kan. Du nar khám nklăp 1000 tât 1.300 nu\ih ji bah dih tât ndrel rlau 500 nu\ih ji bi\ch săm nkre ri nu\ih nai dak si lah mô to\ng. Ngih dak si ko\ hăn tât ngih săm [u\t Đại học gay ma săch nu\ih lăp kan yơn yor mô geh ăp nau kơl an âk yor ri ma ăp nu\ih bu mô lăp kan, ma lah tât kan ri jêh lôch 18 khay [ư geh săm [u\t kơp dơn nau ân pah kan ri ko\ hăn pah kan ta Sài Gòn. Yor ri du\t jêr mpeh nau kan joi nu\ih kan”.

Ndrel đah nau mô to\ng nu\ih kan, nau [ư Luật khám săm ji, Luật bảo hiểm y tế ndrel ăp nau nti\m nti mpeh ti\ng kơt ăp nau ntru\nh bah n’gâng kan, geh ân lah geh âk nau ê tâm di, ko\ jêr ngăn ân nau kan khám săm ji. Kơt lah ti\ng nau ntru\nh mrô 13 năm 2012 bah N’gâng kan dak si mpeh nau kan gây mê hồi sức, yor Lâm Đồng hôm 13/18 ntu\k kan ngih dak si ê geh nai dak si gây mê yor ri ma [ư khuch ngăn ân nu\ih săm ji yor ntrơn leo ngih dak si ba lơ, jêr ngăn ân ăp ngih dak si rnôk BHYT mô u\ch ndơn nau trok rnôk rek săm yor mô geh nai dak si gây mê.

Êng nê, nau mô to\ng dai si tâm ăp ngih dak si tâm dâng ko\ dôl geh âk. Wa Bùi Thị Giang, Groi giám đốc BHXH n’gor Lâm Đồng ân lah, nkô| nau [ư nau aơ tă bah du đê| nau ntru\nh ta mrô 11 năm 2016 bah N’gâng kan dak si mpeh rnoh rvăt dak si:

Âk ngih dak si mô geh dak si, mô to\ng dak si yor rnoh rvăt mô to\ng ntoh tă bah âk nkô| yơn ngăn lah yor nau leo rvăt  dak si bah nơm hôm ntoh bah âk nau hôm kol. {ư ti\ng nau ntru\nh mrô 11 ri geh âk nau rjăp lơn yơn nau mô to\ng dak si lo\ geh. Yor ri, nau ntru\nh mpeh leo rvăt dak si geh ăp nau hôm kol ân geh nau rgâl tâm di”.

Ta nar pah kan, ntoh măt rmôt hăn kan bah N’gâng kan dak si ho\ ơh ăp nau ôp mpeh ăp nau hôm kol ndrel kơp dơn ăp nau đă bah n’gâng kan dak si n’gor Lâm Đồng. Êng nau kan ân geh tât nau mô to\ng dak si ri N’gâng kan dak si Nguyễn Thị Kim Tiến ân lah, ntu\k kan dak si ndrel ăp ntu\k kan geh tât bah n’gor Lâm Đồng gay geh nchrăp rklaih, mô ân geh nau kan aơ lo\ geh tay tâm rơh tât:

Leo rvăt dak si tâm nuih n’hâm lah leo do\ng ntrong kan mpeh  nau tăch rvăt bah ntrong kan mât ngih dak, phung he mô dơi mât trong hành chính. Hôm tâm rnôk N’gâng kan dak si mât nau jêr ri phung he ân geh ăp ntu\k kan gưl ba lơ doh rklaih, der nau kan mô to\ng dak si. Ntu\k tăch rvăt dak si ri geh ăp dak si kơt nê ma mhâm [ư phung he lo\ ti\ng ntrong nchâp nau kan, ngih dak si tăch dak si kan ba dih ri bu mô geh nau kơt nê. Ndri mhâm lah ân dak si an [on lan, ân ngih dak si xã mô geh, nau aơ ri n’gâng kan dak si ndrel ăp ntu\k kan geh tât ndrel đah BHXH gay ndơn nau tih”./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng