Pơk uănh mông nar djăt: 20/12/2016

VOV4.M’nông: Ndrel đah lam dak, n’gor Dak Lak dôl lăp tâm rơh 2, t^ng [ư bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe. Nsing ta ăp nău ơm g^t kan rhuăt luh bah 5 năm bôk năp rdâk njêng [on lan mhe, nu^h [on lan mpo\ng, tâm rơh mhe, [on lan mhe mbra dơi geh ăp nău ue\h lơn. Gay nău lư tât đah kônh wa n’hanh băl mpôl du đêt nău ơm g^t kan dơi geh tâm 5 năm rlău aơ, ăp nău năl n’hanh trong nkra an rdâk njêng [on lan mhe ăp năm tât, mpôl hên geh rơh tâm ôp đah wa Vũ Văn Đông, Groi Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Uỷ viên rnâng kan Ban rđău đă rdâk njêng [on lan mhe n’gor Dak Lak mpeh nkô| nău dja.

            Ơi wa, tât a[aơ, n’gor Dak Lak le\ geh 7 xã di rnoh rdâk njêng [on lan mhe, 3 xã dôl [ư săm[u\t kơp dơn di rnoh, 40 xã geh bah 13- 18 ntil nău kan. Rlău ma ăp rnoh geh di ma nkah dja, lôch 5 năm rdâk njêng [on lan mhe ta Dak Lak moh ndơ geh ntoh lư mêh?

            Wa Vũ Văn Đông: “Gâp saơ du\t nkah ue\h nê lah bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe dơi nu^h [on l;an nsrôih lăp kan n’hanh gơih nđơr, jêng ns^t tay nău dơi du\t ue\h, njêng ntu\k ntô ndơ do\ng nkual [on lan mhe dơi têh hvi kloh ue\h lơn n’hanh n’hao nău rêh bah nu^h [on lan mpeh măt wa\ng sa tâm ban kơt văn hoá rêh jêng kon nu^h đo\ng. N’hanh gâp saơ le\ ma nău di nuih n’hâm bah nu^h [on lan rnôk t^ng [ư bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe”

            Rnôk ntơm [ư bôk nău kan n’hanh tâm rnôk t^ng [ư bah rơh 1, geh du\t âk nău w^ we\ mpeh rnoh tât kan dja, rnoh ri mô tâm di, n’hanh Dak Lak phâm [ư ntop [ư tay yor bri yôk nor. Ndr^ tât rnôk dja, ăp nău w^ we\ nê phâm dơi nkra mêh hơi wa?

            Wa Vũ Văn Đông: “Rnôk an [ư rdâk njêng [on lan mhe, ri Dak Lak dơn dơi tât ¾ rnoh nău kan tâm le\ rngôch 19 ntil rnoh nău kan dơm, ri aơ lah nkô| nău u\ch geh du\t têh bah gưl uỷ Đảng, n’gâng kan n’hanh nsum mpôl lam [on lan. Lơn lah du mpư rnoh u\ch tât kan kơt: ntung trong, dak bât, jay văn hoá lôch nê jay gu\ tâm [on lan ri aơ lah nkô| nău ân geh nău rgum du\t têh. Tât rnôk dja ri mpôl hên dăn mbơh lah du\t rhơn dơi geh tât âk rnoh nău kan nê, nt^t kơt rnoh u\ch geh mpeh dak bât ri a[aơ geh 61 tâm rlău 152 xã di rnoh nău kan, ndr^ tâm bơi 5 năm le\ hao 51 xã; lôch nê ntung trong ntơm bôk năp mô geh xã i dơi geh ri a[aơ geh 13 xã; rnoh u\ch geh mpeh jay gu\ ri geh 48 xã dơi tât rnoh.

            Kơt uănh năl bah n’gor, năm aơ r^ng geh t^ng bôk nu^h bah Dak Lak hu\ch rđ^l đah năm e nơh. Aơ lah du nău ntil rlong đah rdâk njêng [on lan mhe bah n’gor đo\ng may lah wa?

            Wa Vũ Văn Đông: “Di lah kơt nê| đo\ng, yor geh 2 nkô| nău: bôk năp jêr jo\t nsum mpeh rgâl duh nđik trôk nar, lôch nê nkô| nău rnoh khlay ndơ tuch tăm hu\ch. Tâl 2 đo\ng lah t^ng quyết định du\t mhe bah Chính phủ ri rnoh ndơ\ luh mpeh nău geh wa\ng sa âk lơn rđ^l đah rơh 1 n’hanh rnoh u\ch geh mpeh rnăk ach o âk ding hao âk đo\ng. Aơ lah du ntul rlong du\t têh an bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe tâm let năp aơ tay yơn đah nău nsrôih bah lam trong kan chính trị n’hanh ăp nu^h [on lan râng ri nklăp mbra he dơi rlău ăp rnoh tât ndơ\ luh”.

            Rơh 2 dja, Dak Lak nsrôih tât năm 2020 geh rlău 40% rnoh xã di rnoh [on lan mhe; r^ng geh t^ng bôk nu^h 46 rkeh prăk/nu^h/năm…N’gor le\  moh geh ăp trong nkra mhe gay r[o\ng tât nău dơi dja mêh?

            Wa Vũ Văn Đông: “Ndơ\ luh ăp rnoh u\ch tât kan dja lah he ân nsrôih le\ n’hâm soan bah lam trong kan chính trị tâm ban kơt nu^h [on lan tâm nkô| nău rdâk njêng [on lan mhe đo\ng, mơ geh nău dơi. Lôch rnôk n’glôch jêh 5 năm bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe ri n’gor ndơ\ luh du đêt trong nkra tơm. Bôl năp lah ôp uănh lam le\ rngôch ăp quy hoạch, ôp uănh le\ rngôch tay ăp rnoh tât bah [on lan mhe gay geh nău nsrôih bơi tât. Nkô| nău tâl bar lah n’hao dăng nkoch trêng rgo\ jă [on lan gay t^ng [ư trong kan. Tâl pe lah rgum tơm soan gay rdâk njêng hun hao pah kan jan sa, n’hao nău geh an nu^h [on lan. Tâl poăn lah rdâk njêng ndơ do\ng khlay gay đăp mpăn di rnoh [on lan mhe. Tâl prăm đo\ng lah rdâk njêng lam trong kan chính trị n’hanh njrăng n’gang neh dak nâp dăng hun hao”.

            Ơ, dăn lah ue\h wa!

            Kônh wa n’hanh băl mpôl mhe tă djăt nkô| way nkoch “Nsum ti rdâk njêng [on lan mhe”, tă bah nhih pah kan Radio nău ngơi Việt Nam way gu\ kan ta nkual Tây Nguyên [ư, đah nău ntop kơl bah Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn Dak Lak. Dăn tâm mât tay kônh wa n’hanh băl mpôl tâm nkô| way nkoch bah kơi tay./.

Nu^h răk rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng