Mhe ơm ôi, ndăn trôk duh sơh, âk [on lan ta [on Phung 1 n’hanh cán bộ xã Biển Hồ, nkuăl [on têh Pleiku, n’gor Gia Lai le\ geh tât rgum ta trong hăn let thôn, đah ăp ntil ndơ do\ng [ư trong hăn let mir cà phê. Nău gơih nđơr pah kan lơ ma ntoh n’gôr, gơih nđơr lơn rnôk geh nău tât râng kan bâh âk cán bộ, tahen bâh Trung đoàn 320, quân đoàn 3 kan ta ntu\k. geh nău keo kan bâh xã n’hanh cán bộ trung đoàn, [on lan ta [on Phung 1 ndrel đah ăp nu^h tahen bộ đội tâm pă ăp rmôt kan, đah ăp nău kan kơt lah: kuai neh, rdeng choih, le\, xi măng, mpli bê tông..pah kan ngăch ndăn. Bôl ma du\t rganh, luh rhal pal mblăy, yơn [on lan n’hanh ăp tahen hôm nha du\t rhơn, yor geh trong hăm mhe, hăn nsong tay dơh. Wa Hyưnh rnoi Jarai ta [on Phung 1 an g^t.

Trong aơ ntơm nơh du\t jêr hăn bok mhir, [on lan hăn nsong jêr. Yơn a[aơ geh trong bê tông aơ le\ [ư lôch, [on lan du\t rhơn. T^ng nău nchrăp kan, trong aơ le\ bơi to\ng 6 met hôm, du đê| rnăk vâl pă neh [ư trong. [on lan mô geh nău dăn rgâl, djăt ma geh trong têh hvi ma hăn nsong dơm.

Wa Lê Doãn Chiến-kruanh Uỷ ban nhân dân xã Biển Hồ, nkuăl [on têh Pleiku an g^t, bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak rdâk njêng nkual [on lan mhe dôl geh nsrôih [ư, tâm ne\ geh nău ua\nh khlay rdâk njêng trong hăn ta ntu\k. geh ngih dak kơl an rlău 700 rkeh prăk, [on lan [on Phung 1 ndrel đah cán bộ, tahen Trung đoàn 320 le\ geh [ư rlău 1,2 km trong, nthoi bâh [on mir cà phê. Mô dơn ta [on Phung 1, ma 5 [on mpôl rnoi đê| ta xã Biển Hồ le\ geh Trung đoàn 320 kơl an nkra trong hăn, nkra ueh trong n’hong dak ta ntu\k, nt^m mbơh nău kĩ thuật mât rong, tuch tăm. Wa Lê Doãn Chiến-kruanh Uỷ ban nhân dân xã Biển Hồ an g^t:

Mom ndăm bâh trung đoàn 320 ndrel đah mom ndăm ta xã kơl an [on lan kor n’hong dak, trong hoch dak, mât kloh ueh ăp ntu\k ngâr dak, kơl an [on lan ăp [on mpôl rnoi đê| đăp mpăn mpeh ntu\k gu\ rêh, gu\ sa kloh ueh, lôch ne\, bộ đội nt^m [on lan mpeh nău khao học kĩ thuật, do\ng ta nău kan tuch tăm, mât rong, gay ma n’hao nău rêh nău geh an [on lan”.

Ndrel đah trung đoàn 320, Quân đoàn 3, cán bộ, tahen Trung đoàn 38, Sư đoàn 2 Quân khu 5 kan ta nkuăl Đắk Pơ, n’gor Gia Lai le\ geh âk nău kan nsum ti rdâk njêng nkual [on lan mhe, ntop an jut jăng ach o, n’huch ach o nâp nâl ta ntu\k. wa Phan Văn Thọ ta thôn Hiệp Phú, xã Tư An, nkuăl Đắk Pơ an g^t, 3 năm ba năp, rnăk vâl wa ta rnoh rnăk ach o. ndreld dah nău kơl bâh ngih dak, rnăk vâl wa hôm nha geh Trung đoàn 38 pă an 1 mblâm ndrôk ntil kơl nar kan an tăm tao. Tât a[aơ, ndrôk ntil le\ têh n’hanh le\ deh kon, 3 ha tao le\ ueh nđir, rnăk wa le\ geh [ư ngih mhe n’hanh bah ach o.

Trung đoàn 38 le\ kơl an du mblâm ndrôk ntil, kơl an 100 nar kan, jik pih tao, tăm tao, [ư kan jan sa. Ntơm nơh, ê ho\ geh nău kơl bâh Trung đoàn, rnăk vâl du\t jêr jo\t. mơh ndơ kan lah du\t jêr, bum mbo, nău tuch rtăm, nu^h kan mô geh, prăk kan mô geh đo\ng. du\t rhơn, du\t lah ueh Đảng, ngih dak n’hanh Trung đoàn, nău ro\ng [on lan tahen tâm rnglăp, kơl an nu^h ach o bah ir jêr jo\t.

Trung tá Ngô Sỹ Đống-Chính uỷ Trung đoàn 38, Sư đoàn 2 Quân khu 5 an g^t, tameng nău [ư lôch pah kan nt^m nti, mbra geh tâm rdâng đah nău tât, ăp năm ba năp, ntu\ kan na nao tâm rgop đah ăp gâl kan, n’gâng kan ta ntu\k, ndrel đah [on lan nsrôih rdâk njêng nkual [on lan mhe ta ntu\k pah kan. Mô dơn tât râng nar pah kan, ntu\k kan hôm nah rvăt ndrôk ntil, sur ntil n’hanh tơm ntil gay ma kơl an rnăk ach o, nkre lah nt^m [on lan pah kan jan sa, mât rong geh săk rnglay. Trung tá Ngô Sỹ Đống an g^t:

Ndrôk trung đoàn an r^ bu mât rong, hun hao jêng, le\ deh kon da dê. Ăp rnăk r^ ntơm doh rklaih nău jêr jo\t. lôch geh jut jăng ach o an 6 rnăk aơ, hên mbra ua\nh nđôi n’hanh dơn kơl tay rnăk êng. Tât atay, hên mô dơn rvăt ntil tăm, kon rong, [ư ndrung, hên mbra [ư ndơ do\ng gay ma khân păng geh ntrong kan mât rong ueh lơn, săk rnglăy lơn.

Đah ăp nău kan na nê| kơt ne\, ăp ntu\k kan tahen kan ta n’gor gIa Lai ndrel đah ăp gâl kan, n’gâng kan ta ntu\k n’hanh [on lan ăp mpôl rnoi nsum ti rdâk njêng nkual [on lan mhe. Ăp nău kan geh săk rnglăy, na nê| ne\ lơ ma [ư ueh japư lơn nău tâm rnglăp [on lan-tahen.

 

 

 

           


 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng