Pơk uănh mông nar djăt: 11/5/2019

 

VOV4.Mnông: Tât đah Đà Lạt, Lâm Đồng, rlău ma ăp ntu\k pâl rlưn ueh tâm nkuăl [on têh, âk năch s^t đah nkual njônh ngai gay ma joi g^t nău ueh văn hoá, nău rêh bâh [on lan nu^h K’Ho kơt du nău g^t mhe.

 

{on rnoi K’Ho B’Nơr C ta jâng yôk Langbiang nkuăl Lạc Dương mô hôm ngai đah nu^h năch tâm dak n’hanh bah dih dak tâm ăp năm dăch aơ. Ne\ lah du [on jê| hôm nha geh mât nău ueh ơm n’hanh nău đăp mpăn bâh nu^h [on lan ta aơ.

Ăp khay ru rău, tâm ăp ngih đar đah mpông jê| to\ng ăp mău ueh êng, nu^h bu ur K’Ho gu\ tanh cheh. Năch pâl nđaih lăp ta [on, khân păng rhơn vơt ngơi n’hanh mô chuêl mbơh mpeh nău tanh cheh way ơm bâh rnoi nơm.

Yuh Ka Hen 45 năm deh an g^t, năch pâl nđaih tât pâl, joi g^t mpeh nău tanh cheh way ơm lah nu^h u\ch rvăt mbra geh nu^h [on lan ta aơ tăch, kơt lah geh du nău geh tay rnôk mông ru.

Lah nu^h geh nău ntop kan khlăy bâh ntu\k kan mât ua\nh nău pâl nđaih ta [on B’Nơr C, yuh Rolan Cơ Liêng 33 năm deh le\ geh pơk du ntu\k vơt năch, pla n’hơ cà phê Arabica n’hanh mbơh nău [ư ntil cà phê aơ.

Đah nău dơi ngơi nău Anh blău, Rolan hôm nha geh vơt ăp mpôl năch dak bah dih tât [on lan. Lôch geh mbơh an năch mpeh nău cà  phê ta ntu\k, yuh hôm nha leo năch hăn ăp [on, nkoch an khân păng g^t mpeh nău ueh văn hoá, nău rêh [on lan ta ntu\k mô lah nău kan tanh cheh bâh rnoi nơm.

Rolan nkoch: “Năch dak bah dih khân păng u\ch joi g^t mpeh văn hoá ngăn jêng gâp ntêm mông nar leo khân păng hăn ua\nh khâl [on lan gay ma mbơh n’hơ, mbơh tơih mpeh ăp nău ueh êng bâh nu^h K’ho. Ne\ lah du ntrong kan pâl nđaih du\t êng bâh [on lan”.

Rnôk ntơm mhe lôch rơh tât khâl, joi g^t mpeh ntrong pah kan cà phê Arabica geh [ư ta mir dâl, nău ueh n’hanh nău tanh cheh way ơm bâh nu^h K’ho, bu ur năch Trần Thanh Hải nkuăl [on têh Hồ Chí Minh du\t rhơn: “Gâp hăn Đà Lạt âk tơ\ yơn aơ lah rơh bôk năp geh g^t saơ nău ueh kơt aơ. Ăp ntu\k tât kơt Thung Lũng Tình Yêu, Langbiang, dak bât Thanh thở…le\ du\t bên hôm, a[aơ s^t ta [on lan kơt aơ mơ saơ ta Đà Lạt hôm nha geh âk nău ueh êng đo\ng”.

Tâm rnôk ne\, wa Neil Sumer năch dak Australia an g^t, păng du\t u\ch hăn u\ch ăp nău ueh êng văn hoá bâh nu^h [on lan ta ntu\k. bâh ne\, păng mbrageh g^t tât nău rêh ăp nar, nău ueh văn hoá nău m^n bâh nu^yh K’Ho ntu\k aơ mhâm geh nău êng đah ngih dak păng nơm.

Ăp năm dăch aơ, nkual dăch mper Đà Lạt njêng ăp [on lan K’Ho le\ jêng ntu\k tât mhe an năch. Ne\ lah [on djăr K’Long xã Hiệp An, Đức Trọng, lah [on lan rnoi đê| ba dâng jâng yôk Tà Nung xã Tà Nung, Đà Lạt, [on rnoi đê| Đa Blah, Long Lanh xã Đa Nhim, Lạc Dương.

Yuh Ngọc Nhiên năch tât bâh Cà Mau an g^t, khay wai năm aơ me kon geh rơh tât pal ta Đà Lạt, hăn du [lât yơn yuh Nhiên geh du nar hăn pâl ta bah dih nkuăl [on têh Đà Lạt.

Ntu\k tât bôk năp lah [on rnoi K’Ho ta xã Tà Nung [ư an bar hê me kon yuh du\t u\ch. “Tât ta [on, mpôl hên geh ua\nh g^t mpeh nău văn hoá bâh nu^h [on lan ta ntu\k. khân păng du\t dêh bên n’hanh dăch mêr, ăp nu^h bu ur tâm [on hôm nha lêh play rba tâm jay nơm an kon gâp, kon gâp uch ngăn. Ne\ lah du rơh hăn mô dơi chuêl”- yuh Nhiên nkoch.

G^t nău u\ch bâh năch, âk cty pâl nđaih, âk ntu\k kan leo pal nđaih le\ ndơ\ du đê| [onj ta nău hăn pâl bâh nơm. Bâh ne\, gay ma njêng nău mhe, ueh rnôk tât pâl nđaih ta Đà Lạt le\ du\t bên.

            Wa Nguyễn Thư Bính, cán bộ phòng văn hoá nkuăl Lạc Dương an lah, nău pâl nđaih ta ăp [on lan rnoi đê| dôl jêng ntu\k geh âk năch tâm n’hanh bah dih dak tât đah nkual mper bah Đà Lạt. ngăn lah, ta du đê| [on hôm nha geh njêng ntu\k rlu jâng, quán cà phê, ngêt sông, homestay..ta ntu\k gay ma kơl an năch tât pâl jêng năch du\t u\ch.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng