Pơk uănh mông nar djăt: 23/8/2014

Kông Chro, n’gor Gia Lai a[aơ geh 7.800 nu^h kan ndrel ta rmôt kan Hội nông dân, tâm ne\ rnoh nu^h kan ndrel lah rnoi đê| geh klâp ma 60%. Rnoh nu^h geh nău rnê mpeh nău pah kan, tăch rgâl blău ăp gâl kan t^ng nău mpo\ng mhe tât a[aơ lah 2 rbăn nu^h, tâm ne\ gâl n’gor lah 60 nu^h, nkuăl lah 400 nu^h, xã lah 1.500 nu^h. dơi geh nău aơ du nkô| lah yor nău kan [on lan tâm rlong pah kan tăch rgâl blău.

Bâh 2 năm rgo\ jă 2012-2013, nău ueh n’hanh nău geh tâm nău kan ăp nar lơ ma geh hun hao, le\ ntoh âk rnăk geh nău kan têh lơn, geh âk nu^h pah kan, nău geh ăp năm bâh bar pe jât rkeh tât rhiăng rkeh prăk. Na nê|, geh mô đê| nu^h kan lo\ mir lah rnoi đê| mô u\ch nău rêh ach o, nsrôih hun hao rlet nău jêr jo\t, ntul rlong, n’hao nău dơi ta ntu\k, so\k do\ng nău geh bâh neh ntu, nu^h pah kan, prăk kan gay ma hun hao ăp nău kan pah kan geh săk rnglăy kơt lah tăm mbo, tao, mât rong ka, ndrôk, bê..ntoh lư kơt nu^h kan Đinh Râng ta [on Tpôn 2, xã Chơ Long, bâh du rnăk ach o mô to\ng sa, bâh geh nău kơl bâh ntu\k kan n’hanh g^t do\ng ăp nău mhe bâh khoa học kĩ thuật ta nău mât rong ndrôk, tăm tao, mbo lai..jêng nău rêh rnăk vâl nô ăp nar lơ ma đăp mpăn, nău geh râng geh ăp năm bâh 300 rkeh prăk tât 350 rkeh prăk. Nô Râng rhơn nkoch. Nău rêh wa\ng sa rnăk vâl gâp a[aơ le\ đăp mpăn hôm, mô hôm geh nău mô to\ng sa kơt ntơm tay, a[aơ gâp le\ geh ndeh, geh ngih ueh têh, oh kon gâp le\ geh tât ngih nti gay ma nti s[.

Wa Đinh Thị Biêu- kruanh Hội nông dân nkuăl Kông Chro an g^t “ăp năm, lôch geh ua\nh kơp rnăk ach o n’hanh nău u\ch kơl bâh ăp nu^h kan ndrel, bâh ne\ ntu\k kan le\ rdâk njêng nău nchrăp kan na nê| an ntu\k kan pah kan”. T^ng ne\, gay ma kơl an ăp nu^h kan ndrel ta nkuăl hun hao pah kan. 2 năm ba năp, ntu\k kan le\ tâm rgop đah ăp ntu\k kan, n’gâng kan, mpôl kan ta nkuăl pă an 2.590 mblâm ndrôk me n’hanh 28 mblâm ndrôk dăm, kơl an rhiăng kg mbo ntil, ba, phân pih an ăp nu^h kan, nkual [on lan nu^h rnoi đê|..na nê|, Hội nông dân le\ ký Nghị quyết tâm rgop kan đah ăp ngân hàng, kơl an hội viên manh prăk hun hao pah kan jan sa. Tât a[aơ, nkuăl le\ rdâk njêng geh 43 rmôt manh prăk Ngân hàng Nông nghiệp n’hanh phát triển nông thôn đah rlău 1.600 nu^h kan ndrel, le\ rnoh prăk rmeh rnon bơi tât 63,5 rmen prăk, rdâk njêng 93 rmôt do\ng mpêt nkrem n’hanh manh prăk đah 3 rbăn nu^h kan ndrel tât râng bôk nău kan an manh đah rnăk ach o n’hanh nu^h dơi kơl êng yor ngân hàng chính sách xã hội pă an, le\ rnoh rnon rmeh rlău 55 rmen prăk. Rlău ma ne\, ăp gâl kan Hội hôm nha nsrôih rgo\  jă rdâk njêng tâm rgop rnoh prăk kơl an [on lan, tât a[aơ, le\ rnoh prăk tâm rgop geh bơi tât 222 rkeh prăk. Tâm ne\, rnoh prăk yor Hội nông dân ăp xã, nkuăl têh rgo\ jă geh rlău 199 rkeh prăk. Ntu\k kan le\ tâm pleh an ăp nu^h kan ach o u\ch manh prăk gay ma hun hao pah kan jan sa, a[aơ le\ pă an 91 nu^h kan manh gay ma n’hao nău pah kan jan sa.

2 năm ba năp, ntu\k kan le\ tâm rgop đah ntu\k kan nông nghiệp n’hanh phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông nkuăl [ư pơk jrô nti 112 jrô nti kỹ thuật tuch tăm, mât rong an 2 rbăn nu^h tât râng. Tâm rgop đah ngih nti nti nău kan nkuăl têh An Khê pơk ăp jrô nti nău kan lôk đar, to\ xi măng, mât rong, tuch tăm an 684 nu^h, [on lan kan lo\ mir. Bâh ne\ tât a[aơ, le\ geh klâp ma 70% nu^h kan [on lan geh do\ng khoa học kĩ thuật tâm nău pah kan, klâp ma 70% rnoh neh rgâl tơm tăm geh săk rnglăy n’hanh nău geh rlău 1 rkeh prăk geh hun hao. Tâm 2 năm 2012-2013 ntu\k kan le\ geh n’huch bah ach o an 666 nu^h kan lah nu^h rnoi đê|.

Nău kan le\ n’hanh dôl n’hao săk rnglay pah kan, ntop ntrôl an nău hun hao wa\ng sa- rêh jêng ta ntu\k, so\k do\ng geh săl rnglay nu^h pah kan, ăp ău dơi, nău geh ta ntu\k, hun hao âk ăp nău pah kan, nău kan t^ng ntrong tăch drăp ndơ geh [ư. Rgâl mhe tơm tăm, kon rong geh pă dăp an tâm di, săk rnglăy do\ng neh ăp nar lơ ma hao, nău kan ntuh kơl, mât chăm n’hao jêng tơm tăm ăp nar lơ ma geh ntu\k kan, [on lan mât ua\nh..bâh ăp nău geh aơ an saơ, nău kan khlay bâh Hội nông dân nkuăl Kông Chro tâm nău kan jut n’huch ach o, ntrôl an hun hao wa\ng sa rêh jêng, na nê| lah ntop an [ư lôch nkô| mpo\ng kan bâh nău mpo\ng kan ngih dak mpeh nău rdâk njêng nkual [on lan mhe ta nkuăl.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng