Pơk uănh mông nar djăt: 6/7/2019

 

VOV4.Mnông: Âk tơ\ weh khâl n’hanh geh djăt nău nkoch bâh du [on tă lah ntu\k gu\ kan cách mạng ta 2 rơh tâm lơh tâm su mơ geh saơ nău tâm ban nuih n’hâm, nău tâm rnglăp bâh [on lan Ktu xã Kon Chiêng, nkuăl Mang Yang, n’gor Gialai. Ne\ lah nău tơm khlăy gay ma Ktu ăp nar lơ ma hun hao.

 

Du nuih n’hâm njêng ndơ geh nsum ta [on.

{on Ktu gu\ rgo\ ta trong n’gor 666 dôl geh ntuh kơl n’hao mhe. Ăp ngih jay têh hvi ba dâng tơm si nđir njêng nău ueh lăng đăp mpăn ơm geh bâh du [on nu^h Bahnar way ơm. Ta bôk [on lah jay đar ơm geh prăp rpaih nching an bu manh, ta meng ne\ lah đăm ba ăp tơ\ bêng  mbro, mbra geh kơl an nu^h [on lan lah mô to\ng ndơ sa tâm [on.

Ôp mơ g^t, nu^h [on lan [on Ktu geh nău rdâk njêng ndơ nsum du\t ueh. Kruanh thôn Đinh Byar an lah: “Bâh năm 2000, mpôl hên ntơm njêng rnoh ndơ nkrem nsum gay ma kơl an nău kan ta [on. Bâh rlău 1 ha neh nsum, [on lan ndơn tăm ba, tăm bời lời, bum gay ma geh prăk. Lôch ne\, rnoh prăk rgum geh âk, ăp nu^h m^n tay trong kan gay ma mât đăp mpăn jo\ jong”.

Nô Byar nkoch, năm 2020, bâh rnoh prăk bâh bôk nău kan 135, [on ktu geh pă an du mblâm máy rpăt ba. [on đă săch du mpôl kan hăn rpăt ba an [on lan tâm [on. Rnoh nar kan rgâl đah ba, pă jêng 3 gâl: du gâl an ăp nu^h hăn kan, du gâl nkôm prăk máy mok, du gâl hôm e ntêm ta đăm ba nsum ta [on. Bâh ne\ ma đăm ba aơ bêng mbro, klâp ma 3 tấn. rnoh phe aơ gay ma kơl an ăp rnăk jêr jo\t rnôk mô ho\ di khay kăch rek, n’hanh kơl an nău kan nsum ta [on.

Rnôk hên tât, 2 hê wa Mli n’hanh Myơl- 2 rnăk ach o tâm [on, dôl manh ba [on du hê du sah. Wa Mli lah: “Du\t lap lah geh đăm ba ta [on ma gâp mô geh ji ngot. Tât yan ba kơi rek ba gâp mbra trok tay an [on”.

Ăp rnoh ndơ rgum nsum bâh [on Ktu geh ăp năm rgum klâp ma 50 rkeh prăk, [on lan u\ch rvăt 13 rpaih nching ndưp gay ma rdâk ta ăp rơh r[u\n nchră, nkre [ư an bu manh so\k prăk. Đoàn thanh niên tâm [on geh an prăk rvăt du kôp loa hăn kơl an nău kan nsum. Nu^h [on lan dơn ngoăy njêng du rmôt kan mât ua\nh n’hanh mât nău kan ntrup rdâk ndưm, ăp năm geh 8-10 tơ\ nu^h manh rpaih ndưp, rgum ntop ta rnoh prăk nsum klâp ma 2 rkeh prăk.

Nô Byar mpơl nău ngơi: “Bâh ăp nău kan kơt tuch tăm, rek ba, an manh rpaih ndưp, rnoh prăk nsum bâh [on way rmen, mât đăp mpăn gay ma [on m^n nău kan nsum, tât ôp khâl rnôk kop ji, kơl ngăch an [on lan tâm [on ăp rnôk geh nău khlăy. Mô dơn kơt ne\, bâh ăp nău kan nsum ne\, [on lan lơ ma tâm rnglăp lơn, nău rgo\ jă, kuăl đă tât râng nău kan le\ dơh nơih lơn”.

Ndrel hăn hao

{on Ktu a[aơ geh rlău 90 rnăk đah klâp ma 500 nu^h. nău nsrôih tâm rgop ntu\k rêh jêng lah nău kơl an [on Bahnar aơ mât kơt lah kơt ơm ăp nău ơm geh. Bu ranh [on Yek- tă kan Bí thư Đảng uỷ xã Kon Chiêng- mpơl nău mbơh: “Bâh ăp năm 1999, lôch geh rgo\ jă [on lan gu\ kan rgo\ p^t trong hăn, gâp le\ đă [on lan mât neh gay ma tuch tăn, ba kơi tay an kon său nơm, mô dơi rgâl, mô tăch an bu êng. Bâh ne\ ma tât a[aơ, rnoh neh pă an ăp rnăk vâl kơt lah hôm kơt ơm”.

Kruanh thôn Đinh Byar le\ nkoch: “{on lan ăp nu^h g^t da dê nău khlăy bâh neh, mô geh nu^h u\ch tăch nău rêh bah rnăk bâl nơm”. Bâh nău pah kan jan sa âk ne\, bôl ma rnăk ach o hôm âk yơn le\ rngôch mô hôm geh nău ji ngot tâm ăp rnăk vâl ta Ktu.

A[aơ [on Ktu le\ geh ăp ngih nti mầm non, tiểu học tâm di đah nău u\ch hăn nti bâh oh kon tâm [on. [on geh jay rông gay ma nu^h [on lan [ư ntu\k rgum, tâm nchră nău nsum. Le\ rngôch rnăk [on lan geh dak kloh do\ng.

Wa Đinh Nguy, kruanh UBND xã Kon Chiêng, an g^t “ăp năm dăch aơ, [on lan [on Ktu le\ rgum mbơh rgâl mhe tơm tăm n’hanh do\ng nău mhe tâm khoa học kĩ thuật tâm nău pah kan jan sa, ngăn lah ta tơm cà phê, bời lời, tuh. Bâh ne\ ma nău geh, nău rêh bâh nu^h [on lan le\ n’hao. Ktu lah [on geh nău way ơm cách mạng, mât âk nău ueh văn hoá way ơm. Mpôl bu ranh  [on way ndrel đah kruanh thôn, nău kan chíunh trị ta xã n’hanh mpôl kan ndâk nsơm nău tâm rhop kan mat ueh đăp mpăn rnă njrăng, mât ua\nh ta ntu\k, n’hao nău tâm rnglăp tâm [on lan gu\. Ăp nău ueh mhe mbơh ne\ lah ntu\k gay a xã săch rdâk njêng [on Ktu jêng [on nkual [on lan mhe tâm let năp tay.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng