T^ng nău mbơh bâh Bí thư Đảng uỷ nkre kan kruanh rnâng kan nt^m leo rdâk njêng nkual [on lan mhe xã Ninh Loan, Phạm Đắc Tuấn, mpôl hên geh hăn ta âk ntu\k trong chai, trong bê tông rgo\ ăp nkual pah kan jan sa tơm, têh bâh xã. Ăp trong hăn le\ geh pơk hvi n’hanh ueh aih, ndeh ô tô hăn tât ta jâng gung jay, lo\ mir. Bí thư xã Ninh Loan kơp rnoh trong hăn ta xã Ninh Loan tât a[aơ geh 2 trong me hăn let xã, le\ nău jong rlău 12 km le\ geh le\ rngôch trong chai da dê, 12 trong hăn let thôn, trong ta ntu\k jong 17 km, geh to\ bê tông xi măng t^ng di kĩ thuật bâh n’gâng kan hăn ntung trong n’hanh tâm di đah trong bê tông t^ng nău mbơh kan ta nkual. Na nê|, bâh năm 2011-rnôk ntơm geh rdâk njêng ăp nău mpo\ng nkual [on lan mhe tât a[aơ, xã Ninh Loan le\ ntuh kơl an rlău 38 rmen 700 rkeh prăk gay ma [ư mhe n’hanh n’hao ueh ăp ntu\k [ư trong ntoh lư kơt: 4,4 km trong to\ chai tơm, mât nkra 7 km trong nkra mhe, trong bê tông xi măng ta ăp thôn. Tâm ne\ [on lan ;e\ geh pă êng neh [ư trong đah le\ rnoh prăk nchroh kơp 4,5 rmen prăk n’hanh ntop rnoh prăk đor lor rlău 1,8 rmen prăk.

Ta meng trong têh, hên hôm nha tât ua\nh du ntu\k ngih jay bil hvi 1.700 met vuông tăm biăp t^ng trong công nghệ mhe ta thôn Ninh Thái bâh xã Ninh Loan. Nu^h tơm mir, wa Phạm Văn Tụ an g^t, tâm du năm ba năp, rnăk vâl wa geh klâp ma 100 rkeh prăk kon bâh tăm biăp ta jay bil aơ. Wa Trần Ngọc Năm, kruanh Hội nông dân xã Ninh Loan an g^t: “Trong mhe le\ geh hôm jêng mô hôm rvê nău nchoăn rdeng ăp ntil ndơ do\ng, phân poh s^t ta mir gay ma pah kan. Lơ ma mô hôm rvê nău nchoăn rdeng ăp ntil ndơ bum mbo hăn trong ngai. A[aơ geh âk ntu\k tăch rgâl tâm rlong nchoăt ndeh tât ta mir tăm biăp gay ma rvăt, biăp , kao bâh rnăk wa Tụ lah êng n’hanh bâh [on lan ta xã Ninh Loan lah nsum.

Bâh năm 2011 let ba năp nơh, rnăk vâl wa Tụ nău geh mô âk yor ăp năm kanu\ng geh tăm tâm pleh ntil biăp kao way tăm. Rlău 3 năm aơ, ntơm bâh geh Nghị quyết bôk nău bâh Đảng uỷ xã Ninh Loan s^t hun hao nău kan tuch tăm t^ng ntrong công nghệ mhe, UBND xã le\ tâm rgop đah ăp ntu\k kan chính trị ta ntu\k [ư rdâk njêng ăp nău kan rlong, bâh ne\, rgo\ jă [on lan kan lo\ mir pơk hvi nău kan an tâm di đah ntu\k, nău dơi ntuh kơl ta rnoh neh bâh ăp rnăk [on lan. Wa Tụ lah nguay tâm ăp rnăk [on lan hăn bôk năp ta nău rdâk njêng ngih bil geh ăp ntu\k to\ dak êng ta xã Ninh Loan, le\ rnoh prăk kan lah 100 rkeh prăk. Tâm pleh tăm ăp ntil biăp, kao tâm năm t^ng kỹ thuật ndơ\ mbơh bâh n’gâng kan tuch tăm mât rong bâh n’gor, bâh nkuăl n’hanh mpôl kan khuyến nông ta xã ê lor nău geh 100 rkeh prăk/năm tăm tơm mbrăch nju\nh, wa Tụ le\ geh âk nău geh rlău ta ndrel du rnoh neh pah kan tăm kao cẩm chướng, tuh hao Nhật..

Nu^h [on lan kan lo\ mir hăn bôk năp tâm nău pah kan tuch tăm công nghệ mhe nkre lah nsrôih tât râng rơh rgo\ jă ăp rnăk [on lan êng [ư t^ng di nău kĩ thuật, geh njoat pơk hvi rnoh neh pah kan ns^t tay nău wa\ng sa âk lơn. Nchroh kơp tât le\ năm 2014, lam xã Ninh Loan mbra geh klâp ma 3 ha biăp, kao, mbrăch, blân srat…geh tuch tăm ta meng ăp ntu\k trong dak to\ djrah êng tâm ngih bil, hôm nha geh ăp ntrong kan do\ng ndơ nku\m ma ni lông bah tu luh, lêr ta neh. Geh nău mât kơl nta nău nơih bâh ăp gâl kan, n’gâng kan xã Ninh Loan, tât a[aơ, ăp rnăk [on lan aơ le\ tâm ban u\ch tâm rgop ndrel, rdâk njêng 1 rmôt tâm kơl kan gay ma mpo\ng tât nău pah kan, tăch rvăt t&ng ntrong kan đăp mpăn n’hanh hun hao t^ng ăp rơh. Đah njoat rgâl mhe aơ, xã Ninh Loan le\ geh njoat  huch ngăch rnoh ach o: bâh ntơm 6,2% năm 2011 huch hôm 3,2% ta du\t năm 2014, nchrăp tâm năm 2015, rnoh rnăk ach o jur tay ba dâng 3%. Kơt ne\, nău geh du hê nu^h ta xã Ninh Loan le\ hao ngăch, 27 rkeh prăk tâm năm 2011, hao 38 rkeh rpăk ta năm 2014 n’hanh nchroh mbra geh rlău 40 rkeh prăk ta năm 2015. a[aơ, nău geh du hê nu^h ta xã Ninh Loan lah 1 tâm 17 nău mpo\ng nkual [on lan mhe le\ geh, 2 nău mpo\ng hôm e dôl [ư lôch bâh a[aơ tât du\t năm 2014.

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng