Mô dơn ăp rnăk geh nău way bên tăm tơm dâu tây, a[aơ [on lan nu^h K’ho ta nkuăl têh Lạc Dương, Lâm Đồng le\ geh dêh dăch đah ntil tơm aơ đo\ng. tơm dâu tây le\ jêng tơm tăm dăch bên n’hanh ăp nar lơ ma geh pơk hvi rnoh neh ta aơ.

            Mir tơm dâu tây bâh rnâk wa K’rajăn Syl, thôn Đăng Gia, nkuăl têh Lạc Dương, n’gor Lâm Đồng le\ geh 3 năm. Mhe nkra d^ng to\ dak, wa K’rajăn Syl nkre ma nkoch nău kan nơm. Ntơm nơh, tâm ban kơt [on lan văr ne\, wa Syl tăm ăp ntil tơm kơt lah sú, cải. wa nkoch “Tăm biăp pe poăn khat mơ geh rôk, rnôk geh khlay r^ sa mô khlay r^ mô to\ng trok prăk phân. Saơ nu^h êng tăm dâu, gâp rvăt ntil dâu tăm, tăm le\ rnoh neh 5 sào. Tăm dâu geh rnoh khlay đăp mpăn, geh lêh play tăch ăp nar jêng naư kan geh âk lơn đah tăm biap”. Êng đah dâu tây tăm ta Đà Lạt way geh nku\m ma pih kro, dâu tây ta Lạc Dương way geh nku\m ma n’ha si ta bri” n’ha n’ho kro. Wa Syl an g^t, [on lan tăm dâu ta aơ way hăn ta yôk rgum n’ha n’ho kro s^t nku\m ta mbor tơm dâu. N’ha n’ho kro [ô kah n’hanh jo\ lêk, đah bri kro nkre lah mô hoach prăk đo\ng. mbra dơi joi êng jêng geh do\ng âk. Tơm dâu 3 năm mhe tăm le\ ntơm mô hôm âk play, wa Syl dôl nchrăp tăm ntil tơm mhe.

            Tăm dâu tây đah [on lan K’ho, du\t jêr lah nău kỹ thuật, ăp rnôk dâu tây geh bu tuh. Nô K’rajăn Srôn geh 6 sào dâu ta thôn Đăng Gia n’hanh tâm ban kơt âk nu^h êng, mir tơm dâu tây bâh jay nô geh âk nău jêr rnôk ma tơm dâu tây geh bu tuh. Ăp rnôk ne\, nô Srôn an g^t, nô way tât ta ntu\k tăch dak si mât tơm tăm n’hanh ăp nu^h tơm mir dâu êng gay ma ôp. Ăp nu^h tơm mir dâu ăp nu^h geh tâm mbơh an nô nău njrăng săm an bah bu tuh. Nău tâm mbơh kan aơ kơl an nô ngăch bên đah ăp nău săm bu tuh ta tơm dâu. Rlău ma ne\, kỹ thuật mât chăm geh nô g^t ua\nh kơt nti bâh ăp rơh nt^m nti nău kan mât tăm ta nkuăl an [on lan. Đah nô Srôn, tăm dâu le\ geh rgâl nău rêh bâh rnăk nô, nău geh hao âk, nu^h tâm jay leư geh nău kan, mô hôm pah p^t mô to\ng, . mô hôm do\ng nu^h kan ta jay, mir tơm dâu bâh nô đă 5-6 nu^h bah dih đah nău geh râng geh 3 rkeh prăk/khay, ntop pă nău kan an nu^h [on lan ta ntu\k.

            Ua\nh năl mpeh nău kan pơk hvi rnoh neh tăm dâu tây tâm nkual [on lan rnoi đê| bâh nkuăl têh Lạc Dương, nu^h leo kan n’gâng kan ta ntu\k du\t nsrôih nt^m mbơh. Wa Nguyễn Văn Hiếu, groi kruanh UBND nkuăl têh Lạc Dương, nkuăl Lạc Dương, n’gor Lâm Đồng mbơh: a[aơ, lam nkuăl têh geh rlău 50 rnăk tăm dâu, tâm ne\ geh rnoh rnăk nu^h K’ho bơi tât 20 rnăk n’hanh rnoh aơ ăp nar lơ ma hao. Tăm dâu tây kơl an [on lan geh đăp mpăn ăp nar, pă nău kan an nu^h mô geh ndơ kan ta ntu\k. geh rgâl du\t âk đah tăm biăp. Hên du\t nsrôih kơl an [on lan geh g^t đah tơm tăm mhe đah nău pơk nti [a [ơ nău kan mât tăm tơm dâu, kơl an [on lan g^t kỹ thuật tăm ăp play dâu kloh ueh.

            Mô dơn pă play dâu ueh an ntu\k tăch rgâl, a[aơ ăp mir tơm dâu bâh [on lan K’ho ba dâng yâng yôk Lang biang hôm nha [ư ueh âk an nău pâl nđaih ta ntu\k. yor nău geh dơi dăch nkual pâl nđaih yôk Lang Biang, ăp mir tơm dâu tây le\ an ăp nu^h năch tât pâl nđaih tât ua\nh, g^t joi nău rêh bâh tơm dâu, lêh play n’hanh rvăt play. Aơ lah nău kan ns^t tay nău geh an nu^h [on lan, nkre kơl an năch pâl nđaih hăn tât mir tơm dâu, an geh âk nu^h năch. Nu^h năch hao tât yôk Lang biang le\ geh ua\nh rnê âk nău tât ua\nh chop mir dâu tây n’hanh aơ ntơm jêng nău kan bên bâh ăp nu^h năch rnôk tât ta Lạc Dương.

            Tơm dâu tơm dôl ntơm ns^t tay nău ueh răm an nu^h K’ho ta ba dâng yâng yôk Lang Biang.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương