Ntơm deh n’hanh hao têh ta buôn Kram, xã Ea Tiêu, nkuăl Cư Kuin, n’gor Dak Lăk yuh H’Juen Knul geh mât rong tâm du ntu\k rnăk vâl geh âk nău way nău ueh êng ta [on lan. Du\t lap lơn, mê| sai yuh lah nu^h blău tanh cheh rui brai le\ nti an yuh nău ueh êng bâh ăp nău tanh cheh rui brai ta mâng tanh. Năm 2005, yuh le\ geh tât nti ta jrô nti nău kan tanh cheh ta nkuăl Krông Ana n’hanh kanu\ng nti du [lât le\ dơi blău tanh cheh du\t blău âk ntil kao cheh ueh, âk ntil ndơ tanh êng. Nău [ư an yuh H’Juen rvê lah oh yuh u\ch dăch đah nău kan tanh cheh aơ ăp nar lơ ma mô hôm âk, n’hanh ntơm roh nău kan way ơm aơ du\t âk. Nău m^n njêng hợp tác xã tanh cheh bok tanh le\ ntơm geh tâm bôk rngok yuh n’hanh le\ geh roh âk mông nar âk nău jêr jo\t, nglâ| du\t yuh le\ njêng nău m^n ne\ jêng nău kan ngăn. Hợp tác xã tanh cheh Ea Tiêu ntơm geh ta bôk năm 2006, geh 30 nu^h kan tơm n’hanh jă tay 18 nu^h ta ăp [on êng ta nkuăl đo\ng.

Yơn lah, lôch 2 năm pah kan, Hợp tác xã tanh cheh Ea Tiêu geh mâp âk nău jêr jo\t yor mô geh rpăk jểng lu kan. Âk năm khay le\ rlău, yuh H’Juen hôm nha nsrôih rgo\ jă ăp nu^h oh yuh geh nău u\ch đah tanh cheh t^ng [ư nău kan, tât năm 2010 r^ njêng rmôt kan tanh cheh đah 22 nu^h kan ndrel yor yuh [ư tơm. Geh nău kơl an bâh UBND xã, yuh le\ [ư 3 jrô nti nău tanh cheh an oh yuh ta ntu\k xã, tât a[aơ le\ nta nău kan đăp mpăn an ăp nu^h kan ndrel, đah nău geh râng geh 1,5-2 rkeh prăk/khay/hê. Mô dơn kơt n\e\, yuh hôm nha nta nău nơih an ăp nu^h kan ndrel [ư êng, tăch t^ng nău bu đă [ư, bâh kho ao, dung cheng tât ndơ lăk bich, phôi nah..yuh nkoch: nău kan tanh cheh way ơm du\t jêr yor geh cheh âk ntil trong jêr, geh ndơ tanh le\ du pơh mơ lôch du blah. A[aơ âk rnăk vâl ta [on le\ geh mâng tanh n’hanh âk nu^h g^T tanh da dê, âk bu ur le\ blau tanh mbân ao, phôi, bok mă kon..gay ma do\ng tâm rnăk vâl ma mô geh hăn manh kơt ntơm nơh rnôk geh [ư kuăl brah. Yuh nchrăp mbra pơk hvi tay nău pah kan rnôk geh nău ntru\nh njêng rmôt kan tâm kơl bâh ăp ntu\k kan têh gay ma nta nău kan đăp mpăn an ăp nu^h kan ndrel n’hanh mât nău kan way ơm aơ. Mô dơn ndâk nsơm nău kan tanh cheh, yuh hôm nha nti nău njroh, mprơ, tâm pât ay ray..an mom ndăm, kon se ta [on gay ma mât naư ueh văn hoá mpôl rnoi. Saơ yuh [ư ueh jăp, UBND xã le\ đă jrô mprơ, njroh bâh yuh ndơn ta xã hăn tâm rlong ăp rơh tâm rlong ta nkuăl, n’gor geh giải âk n’hanh geh ndơn an n’gor hăn râng tâm rlong nău mpât mpơ ta nkual Tây Nguyên âk tơ\ đo\ng.

Đah nău kan lah kruanh ntu\k kan bu ur [on Kram, yuh le\ mô klach nău o\ r’ah jêr jo\t, hăn rgo\ jă oh yuh tâm [on tât râng nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe, [ư t^ng nău ntru\nh đă deh đê| kon ta rnăk vâl, mât kloh ueh ntu\k gu\ rêh, ndơ ngêt sông…na nê|, geh nău kơl bâh Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam mpeh nău rdâk njêng [ư ndrung n’gar mât rong n’hanh an manh prăk rvăt ndrôk, yuh le\ dâk njêng rmôt kan rong ndrôk tâm rgop đah 25 nu^h kan ndrel, tât a[aơ le\ geh 15 rmôt kan ndrel geh rvăt ndrôk, [ư n’gar, nchrăp lôch 3 năm ăp mpôl kan aơ mbra lôch trok rnon r^ 10 nu^h kan hôm e mbra geh kơl rong ndrôk tay. Yuh H’Juen an g^t; u\ch oh yuh đăp mpăn dêh dăch đah nău kan way ơm r^ năp lor an geh nta nău nơih gay ma khân păng hun hao w\ang sa rnăk vâl, rgâl mhe nău rêh na nê| lah ăp rnăk ach o. yor ne\, yuh le\ tât mbơh kan gay ma an lor đah ăp rnăk I jêr jo\t geh dơn rong ndrôk lor, nkre lah t^ng ua\nh nđôi nău kan bâh khân păng bâh nău [ư ndrung n’gar mât kloh ueh ntu\k gu\ âm, rong ueh ndrôk..tât rnôk aơ, mpôl ndrôk le\ hun hao ueh, oh yuh tâm rmôt kan ndrel du\t knơm yuh, geh rnôk ndrôk geh nău ji bu kuăl yuh do\ng, bôl ma le\ geh số điện thoại bâh nu^h kan mât săm ndơ rong.

Rlău 10 năm pah kan nău kan aơ, lah rlău 10 năm yuh hăn ta ăp [on lan gay ma ntop kơl âk lơn an oh yuh geh nău kan n’hanh nău geh đăp mpăn, nkre lah ndơ\ nchâp nău u\ch ro\ng đah nău ueh êng way ơm mpôl rnoi, ntop gay ma mât ueh nău êng bâh mpôl rnoi nơm ta ntu\k.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng