Pơk uănh mông nar djăt: 31/5/2019

 

VOV4.Mnông: Lạc Dương lah nuăl yôk bâh n’gor Lâm Đồng, geh du\t âk [on lan rnoi đê| gu\ rêh. Bâh geh rgâl tâm nău m^n, trong kan, âk [on lan le\ bah ach o n’hanh hun hao [ư sâm geh.

 

Ndăn koh ăp n’g^ng kao hồng gay ma ngăch rdeng tăch an ntu\k tăch ta nkuăl [on têh Hồ Chí Minh , wa Kra Jan Blim, ta Bon Dơng 1, nkuăl têh Lạc Dương, nkuăl Lạc Dương an g^t, bâh ntơm nău hăn nti bâh oh kon, prăk do\ng ăp nar ta rnăk vâl tât ngih jay têh ueh, nâp kuăng kơt a[aơ le\ rngôch knơm ta mir kao hồng aơ da dê. Ntơm nơh, le\ rngôch rnoh neh pe sào jay bil tăm kao hồng lah ntu\k tăm ban 1 yan, nău geh mô âk jêng nău ach o hôm nha t^ng mbro. Bâh ntơm rgâl tăm kao hồng tâm jay bil, nău wa\ng sa rnăk vâl wa Kra Jan Blim ăp nar lơ ma sâm geh, đah rnoh prăk kon 300 rkeh prăk/1 năm.

“Kăl e tăm ba kanu\ng to\ng sa, lôch ne\ tăm cà phê tăch thuk mô to\ng sa, rgâl tăm tơm an ndru\ng sa mô đăp mpăn. Ba kơi aơ nơh manh prăk ngih dak [ư mpâr tăm kao hồng, rnăk vâl đăp mpăn ueh lơn, nău rêh geh n’hao”.

Tâm ban kơt ne\, bâh ntơm nar rgâl jêng tăm sêt rhe, ăp khay, rnăk vâl yuh Cil K’Pam ta thôn Đa Ra Hoa, xã Đa Nhim le\ ns^t geh rlău 10 rkeh prăk. Yuh K’Pam an g^t, bâh du rnăk tam sêt bôk năp tât a[aơ rnăk vâl le\ geh [ư tay 3 mblâm ngih jay tăm sêt yơn mô to\ng tăch an ntu\k tăch rgâl đo\ng.

“Bâh ntơm tăm sêt tât a[aơ r^ rnăk vâl geh nău rgâl âk. Rđil đah nău hăn kan công nhân, hăn kan cà phê r^ nău tăm sêt dơh nơih lơn, nău geh âk lơn. Bâh ne\ rnăk vâl nơm le\ đăp mpăn lơn, nău kan nơm geh tâm pleh n’hanh geh nău kan [a [ơ”.

Bâh du ntu\k đah tơm tăm tơm lah ba n’hanh cà phê. Tât a[aơ lam nkuăl yôk yôk Lạc Dương geh bơi tât 780 ha tuch tăm công nghệ mhe, nău geh râng geh du rnoh neh pah kan geh 225 rkeh prăk ăp ha. Tâm ne\, rnoh neh tăm biăp tâm jay bil geh bâh 500 tât 800 rkeh prăk ăp ha du năm. Rnoh neh tăm kao geh bâh 800 rkeh prăk tât 1 rmen prăk. Na nê| geh rnoh neh tăm kao ly ly geh tât 2 rmen prăk/ha/năm.

Mhe aơ Thủ tướng Chính phủ le\ an do\ng nkual công nghiệp do\ng công nghệ mhe ta xã Đạ Sar, đah le\ rnoh prăk rlău 220 ha, nta pă nău kan dơh nơih gay ma nkuăl Lạc Dương mbơh [ư ăp nău kan kơl an manh prăk, mô so\k prăk manh neh gay ma nta nău dơh nơih an doanh nghiệp ntuh kơl pah kan tuch tăm kloh ueh ndrel đah nkret [ư ta ntu\k.

Wa Lê Quang Minh, groi kruanh UBND nkuăl Lạc Dương an g^t, tâm nău hun hao nsum, [on lan rnoi đê| tâm nkuăl le\ geh njoat hăn mhe têh mpeh nău pah kan, jut jăng nău pah kan mô hôm tâm di ơm, [ư bên đah nău tăm tơm công nghiệp, tăm biăp, kao, dak si. Tâm lam nkuăl, rnăk ach o nkual rnoi đê| kanung hôm 46 rnăk. T^ng wa Lê Quang Minh, nkuăl dôl ntrôl dăng nău kan ndơ\ mbơh khoa học kĩ thuật tâm nău tuch tăm gay ma kơl an [on lan n’hao ăp nău dơi geh gay ma n’hao nău rêh jêng.

“Aơ lah nkual neh geh trôk nar tâm di an nău tuch tăm, tuch tăm công nghệ mhe. Đah tơm cà phê lah tơm tăm khlay yơn ndrel đah ne\ nkuăl mbra ndơ\ mbơh ăp ntrong kan na nê| gay ma kơl an [on lan rgâl mhe tơm tăm t^ng trong tuch tăm công nghệ mhe đah nău u\ch n’hao nău geh đăp mpăn mpeh wa\ng sa”.

Đah nău dơi geh mpeh neh ntu, pâl nđaih văn hoá le\ geh ndâk nsơm, a[aơ n’hao tay rnoh kan khao học công nghệ, nkuăl Lạc Dương dôl geh ăp nău dơh nơih gay ma hun hao tay. N’huch ach o ta aơ le\ mô hôm lah nău jêr. [on lan ăp mpôl rnoi ta aơ dôl dâk ta năp âk rơh nkhêp [ư sâm geh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng