Ta năp jay têh ueh bâh ta bôk [on Liêng Ông, xã Dak Phơi, nkuăl Lak, wa Y Krang Ông nkơnh, jay gâp mhe [ư le\ bơi tât 200 rkeh prăk. Aơ lah nău geh bâh nău pah kan tuch tăm ta đah tê| dah me Dak Phơi le\ dơh bâh ntơm geh ntung yu\ng yor Cty Xăng dầu Nam Tây Nguyên rdâk [ư. Wa Y Krang Ông, an g^t: Bâh geh nău ntuh kơl bâh cty tâm rnglăp kan đah [on hên, kơt lah [ư ntung, kơl kon ntil, ma hên le\ geh nău nơih gay ma hun hao wa\ng  sa rnăk vâl. A[aơ hên tăm cà phê, tăm điều, [ư ba lo\, le\ nău geh du năm geh rlău 100 rkeh rpăk đo\ng.

            Hăn ta ntung yu\ng nâp rchaih njo\ dak me hao têh, kruanh [on Ama Toan, rhơn nkoch, bâh năm 2006 tât a[aơ, bâh geh ntung aơ ma le\ rngôch 90ha neh ta đah tê| dak me le\ geh pah kan geh săk rnglay, [on Liêng Ông le\ sâm geh lơn. Mô dơn [ư ntung, ntu\k kan tâm rnglăp ta [on lan Cty xăng dầu Nam Tây Nguyên hôm nha way đă nu^h kan tât ua\nh nđôi, mât nkra ntung tâm rnglăp aơ đo\ng, tât ôp khâl, pă ndơ, kơl tơm ntil kon rong, kơl an [on lan hun hao wa\ng sa, đăp mpăn nău rêh jêng. Wa Ama Toan ngơi: lah ntu\k tâm rnglăp oh nô na nao geh nău mât ua\nh le\ ma ndơ do\ng n’hanh nău m^n kan đah [on lan, lah [on lan na nao đăp mpăn tâm nău pah kan jan sa, mô djăt t^ng nău bu nsuưk nsôr têk mpưl rlăm, nâp t^ng Đảng ngih dak. Yơn lah neh huêt nu^h âk, [on lan an nsrôih kơt nti mpeh khoa học kĩ thuật gay ma mât chăm tơm tăm kon rong, ndrel đah nău kơl kan [a [ơ bâh ntu\k kan tâm rnglăp oh nô, lah [on lan lơ ma hun hao âk lơn.

            Ndrel gu\ ta xã du\t jêr jo\t Dak Phơi, tâm nău rgâl mhe bâh [on Pai Ar le\ geh nău hun hao bâh nău kan tâm rnglăp. Wa Y Thăn H’Long Tưng, Bí thư chi bộ [on an g^t, Pai Ar t^ng nău bunong lah biăp bri, du ntil ndơ sa way bên bâh nu^h [on lan ta aơ. Ăp năm ba năp, bâh geh nău ntuh kơl mbro bâh ngih dak, nău kơl an bâh ntu\k kan tâm rnglăp lah cty xuất nhập khẩu 2/9, [on lan tâm [on mô hôm rêh knơm ta biăp bri tay. Du\t âk rnăk [on lan ta [on Pai Ar le\ geh rnoh geh mbơm oi: Cty le\ ndrel nsum soan du nuih n’hâm đah chi bộ n’hanh rnâng kan mât ua\nh thôn [on ta aơ, rgo\ jă [on lan [ư pah kan jan sa lah cà phê, ba lo\, lôch ne\ lah ăp tơm bum mbo êng, r^ tât a[aơ [on lan le\ hun hao, đăp mpăn nău kan jut jăng ach o, đăp mpăn rnă njrăng, n’hanh kơl an âk rnăk ăp nar lơ ma nsrôih [ư sâm geh.

            T^ng nău mbơh bâh rnâng kan Dân vận n’gor Dak Lăk, tât a[aơ le\ geh 176 ntu\k kan doanh nghiệp ta n’gor n’hanh ntu\k kan trung ương kan ta Dak Lăk ndrel đah bơi tât 1.300 ntu\k kan, n’ganag kan nkuăl, tâm rnglăp kan đah 607 [on lan. Tâm 10 năm tâm rnglăp, ăp ntu\k kan , n’gâng kan le\ nsrôih lơn, n’hao nău m^n kan bâh nơm, kơl an [on lan n’hao nău rêh nău m^n, ntrong kan. Êng ăp doanh nghiệp, le\ kơl an ăp [on lan du\t âk ntil ndơ do\ng, kĩ thuật. kơt lah bâh cty Cổ phần phân poh Bình Điền, le\ ntuh kơl an [on Ea Na, xã Ea Na, nkuăl Krông Ana rlău 4 rmen prăk, pơl âk jrô nti kĩ thuật, kơl an nău geh cà phê hao rlău 2 tơ\ đah ba napư, nău rêh bâh [on lan le\ geh hao âk. Wa Y Piêk Ênuôl, kruanh [on Ea Na an g^t: cty le\ kơl an [on lan du\t âk mpeh ăp ntil ndơ, kơt lah ntuh kơl phân poh trok ba kơi, lôch ne\ ntuh kơl [ư điện, lôch ne\ ăp nău kan văn hoá thể thao..bâh năm 2004 tât a[aơ [on lan hên le\ geh rgâl hun hao, rnoh rnăk ach o huch âk. Cty tâm rgop đah Viện khoa học khuyến nông pơk âk rơh tâm nchră mpeh khoa học kĩ thuật, kơl an [on lan geh nău kan g^t mât chăm tơm cà phê, bâh ne\ ma [on lan geh hun hao.

            Tâm 10 năm tâm rnglăp, ăp ntu\k kan ta Dak Lak le\ tâm kơl ăp [on lan 80 rmen prăk, [ư drăng điện, [ư trong, [ư ngih nsum ta [on, jrô nti mầm non, pă kon ntil, tăm tăm. Ndrel đah ăp [on lan, ăp ntu\k kan tâm rnglăp le\ ntop du\t âk gay ma ntrôl an hun hao wa\ng sa rêh jêng, đăp mpăn rnă njrăng, mât nâp nău tâm rnglăp le\ mpôl rnoi. Wa Nguyễn Văn Sự, groi kruanh dân vận n’gor Dak Lăk an lah, nău dơi aơ bôk năp lah gay ma Dak Lăk ndơ\ nău kan tâm rnglăp hăn ngăn ta nău rêh: Bâh geh ăp ntu\k kan  tâm rnglăp [a [ơ t^ng [on, way geh nt^m nti [on lan  jêng lah nău rgâl mhe bâh ăp [on lan rnoi đê| ta Dak Lăk le\ geh ngăch lơn n’hanh dơi geh ăp nău geh têh khlay. Tâm rnôk tât atay r^ nkô| nău, nău ueh dơi pah kan tâm rnglăp rgâl jêng rơh mhe, ne\ lah kơl an [on lan hăn na nê| tâm nău pah kan jan sa, hun hao wa\ng sa, tâm rgop ăp bôk nău kan tâm ban gay ma mhâm [ư an [on lan geh nău pah kan đăp mpăn. Ne\ lah an geh t^ng nău kan ta [on, mât rnă njrăng chính trị, rnă njrăng ta [on lan, yơn nău tơm khlay lah rgum jut jăng ach o, nkô| mpo\ng kan lah ăp năm an geh huch 2% rnoh rnăk ach o tâm [on lan rnoi đê|.

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng