Bơi tât 14 năm đah nău kan, dơn kan bâh nu^h leo kan bôk năp ntu\k rêh jêng ta [on lan, bu ranh [on Y Hơ Êban ta [on Knia 4, xã Ea Ba, nkuăl Buôn Đôn, n’gor Dak Lak le\ ndrel đah [on lan [on nơm hun hao nău wa\ng sa, pah kan [ư sâm geh an rnăk vâl. Wa Y Hơ Êban lah ngoăy tâm âk bu ranh [on ntoh lư bâh Tây Nguyên, geh âk nău tâm rgop ta nău mât ndrăy đăp mpăn rnă njrăng, n’hao nău way ơm văn hoá ntu\k rêh jêng.

 

Buôn Knia 4, xã Ea Bar, nkuăl Buôn Đôn geh bơi tât 200 rnăk đah 790 nu^h, du\t âk lah nu^h Rđe. Ăp năm 2001, ta aơ tă lah ntu\k duh mpeh chính trị, rnôk ma du đê| [on lan geh mpôl Fulro gu\ dak bah dih têk jă, leo [ư rơh uh ah rơh nău tâm rnglăp, nchoăt du dak Campuchia bâh bôk năm 2001. bâh rnôk ne\, bu ranh Y Hơ geh [on lan knơm săch [ư bu ranh [on. Ta năp nău uh ah ta ntu\k, bu ranh [on Y Hơ geh [on lan knơm săch [ư bu ranh [on. Ta năp nău uh ah ta ntu\k, bu ranh [on Y Hơ le\ mô klach jêr jo\t, tât ta ăp rnăk gay ma mbơh tơih, rgo\ jă [on lan mô djăt, mô t^ng nău bu rlăm têk leo. Âk nU6h  geh bu ranh [on mbơh nti le\ g^t nău tih n’hanh plơ\ s^t [on lan rêh đăp mpăn pah kan jan sa. Tâm rnok bar pe jât nu^h geh bu ranh [on Y Hơ mbơh nti, geh ur sai Y Prơi- H’Linh, le\ tă geh bu jă hăn du dak bah dih ntung, lôch ne\ g^t nău tih nơm geh [on lan vơt s^t n’hanh le\ đăp mpăn pah kan, a[aơ geh nău rêh wa\ng sa mbơm oi. Yuh H Linh ngơi.

 Ntơm nơh ur sai  hên geh djăt t^ng nă bu têk leo hăn nchoăt ntung dak bah dih. S^t đah [on lan gâp le\ djăt ăp nău nti bâh bu ranh [on, bâh ăp kônh, ăp wa. A[aơ nău rêh ur sai hên nsrôih pah kan, tuch tăm mât rong, mât rong oh kon an hăn nti. Ur sai hên lah ueh bu ranh [on le\ nt^m nti. Hên le\ g^t tih hôm. A[aơ plơ\ s^t đăp mpăn đah rnăk vâl gâp saơ du\t rhơn.

y ho dien tau nhac cu truyen thong.jpg

Bu ranh [on Y Hơ nkoch: “Ngoăy tâm âk nău kan gay ma [ư geh săk rnglăy nău rgo\ jă [on lan, ne\ lah nău g^t m^n bâh nău ntru\nh, ntrong kan bâh Đảng, nău kơl n’hanh Pháp luật ngih dak, g^t na nê| nău way kan bâh [on lan rnoi Rđe”. Tam rnôk mbơh tơih, rgo\ jă, bu ranh Y Hơ way geh mbơh ăp nt^t ăp nău na nê| mpeh nău ntuh kơl bâh Đảng, ngih dak đah nkual [on lan ăp mpôl rnoi đê| Tây Nguyên kơt: Nău an lor ntuh kơl rdâk njêng ndơ do\ng, ntung trong, điện, ngih nti, kơl neh gu\, neh pah kan, dak do\ng gay ma [on lan đăp mpăn nău rêh, ndrel đah âk nău kơl an lor êng kơt bảo hiểm y tế. mô dơn hăn bôk năp tâm nău kan “le\ [on lan mât rnă njrăng đăp mpăn ngih dak”, bu ranh [on lan Y Hơ hôm nha lah ngoăy tâm âk nu^h ntoh ang tâm nău pah kan bâh [on, ăp rnôk geh nti nău pah kan tuch tăm, mât rong bu ranh le\ nti na nê| tay an [on lan, gay ma ndrel hun hao. Tât a[aơ, tâm le\ rnoh 180 rnăk bâh [on Knia 4, hôm nha geh 27 rnăk ach o dơm, huch âk đah rnôk năm 2001. bu ranh [on y Hơ an g^t.

Gâp mbơh tơih nău rnă njrăng chính trị, rnôk geh rgo\ jă [on lan ta [on Knia gâp geh nkoch mbơh rblang na nê| mpeh nău rnă njrăng chính trị, mô djăt n’hanh mô [ư t^ng mpôl rlăng têk jă lah nău tơm, du\t khlăy. Tal 2 lah pah kan wa\ng sa gâp g^t âk mpeh khoa học kĩ thuật âk tơ\ geh cán bộ s^t mbơh nti do\ng khoa học kĩ thuật, ndơ\ mbơh công nghệ mhe , đă [on lan tât râng djăt n’hanh [ư t^ng , a[aơ [on lan [on Knia le\ rgâl âk, wa\ng sa le\ hun hao âk ne\ lah nău rhơn bâh gâp.

Bu ranh [on Y Hơ hôm nha lah ngoăy tâm âk bu ranh nghệ nhân ntoh lư bâh [on lan. Bu ranh le\ geh mât ua\nh tât nău mât nău way ơm văn hoá bâh ntu\k rêh jêng nu^h Rđe. Bu ranh [on Y Hơ mô dơn blău uh, goh, ma hôm nha blău [ư âk ndơ mbuăt rlet way ơm bâh rnoi nơm, kơt lah gong rêng ,đing tặc tà, đing gông, đing năm… Bu ranh [on Y Hơ g^t kăr bar pe jât nău tâm pât, blău tur ch^ng. đah nău ơm g^t mpeh văn hoá way ơm têh khlăy ne\, bu ranh Y Hơ du\t nsrôih tâm nău nt^ an rơh mom. Bâh ne\, [on Knia 4 le\ geh 2 mpôl tur ching, âk mom ndăm tâm [on geh bu ranh nti nău tur ching goh gong, nău [ư ăp ntil mbuăt rlet way ơm. Rnăk vâl bu ranh [on Y Hơ lah ngoăy tâm 4 rnăk bâh [on a[aơ hôm nha geh [ư ndrănh yăng kơt ơm kăl e, gay ma tât rnôk [on geh [ư tâm mâp, [on lan geh rơh ngêt ndrănh yăng nsum, ndrel tur ch^ng n’hanh mprơ Ay ray, bâh ne\ n’hao nău tâm rnglăp ta ntu\k rêh jêng nu^h rnoi Rđe ta [on Knia 4. wa Y Sen Kbuôr, groi kruanh Uỷ ban nhân dân xã Ea Bar, nkuăl Buôn Đôn ua\nh năl mpeh bu ranh [on Y Hơ kơt aơ.

Mpeh nău kan bâh bu ranh [on lan ntu\k wa Y Hơ du\t jăp, mô dơn tât râng ăp nău tâm rjaih nău ta rnoi mpôl yor wa geh nău knơm âk bâh nu^h [on lan wa le\ dơi rjaih le\ nău, kơl an [on lan. Tal 2 lah a[aơ wa mô dơn  geh [ư ăp mbuăt rlet n’hanh nti tur ch^ng goh gong an mom ndăm ma wa hôm nha geh nău kan rgo\ jă ăp nu^h bu ranh rgum tay njêng mpôl tur ch^ng dôl geh leo kan. Đah ăp nău kan nu^h bu ranh [on Y Hơ ngăn ngên mô dơn lah ăp nu^h bu ranh [on an du thôn [on bâh nơm ma hôm nha bâh [on 2, [on 3, [on 4.

Y Hơ tâm di đah nău ntơ ma [on lan tâm [on kuăl wa lah tơm si têh n’hâm bâh [on Knia. Bâh wa le\ nching an nu^h [on lan ta năp sial dăng gay ma nău rêh bâh ăp rnăk vâl, ăp năk u\nh geh hơm răm đăp mpăn.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng