Tơpem hlơi anai

Nău mprơ: Jarai

Nu\ih mprơ: Kpă Tham

Nkuăl, Chư Pưh, Nn'gor Gialai
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng