logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

Dân tộc Xơ Đăng

Dân tộc Xơ Đăng

0:0 | 18/3/2013

Dân tộc Xinh Mun

Dân tộc Xinh Mun

0:0 | 18/3/2013

Dân tộc Kinh

Dân tộc Kinh

0:0 | 18/3/2013

Dân tộc Thổ

Dân tộc Thổ

0:0 | 18/3/2013

Dân tộc Thái

Dân tộc Thái

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc Tày

Dân tộc Tày

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc Si La

Dân tộc Si La

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc Sán Dìu

Dân tộc Sán Dìu

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc Sán chay

Dân tộc Sán chay

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc Rơ Măm

Dân tộc Rơ Măm

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc Ra Glai

Dân tộc Ra Glai

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc Pu Péo

Dân tộc Pu Péo

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc La Hủ

Dân tộc La Hủ

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc La Ha

Dân tộc La Ha

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc La Chí

Dân tộc La Chí

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc Khơ Mú

Dân tộc Khơ Mú

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Khmer

Dân tộc Khmer

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Kháng

Dân tộc Kháng

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Hrê

Dân tộc Hrê

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Hoa

Dân tộc Hoa

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Mông

Dân tộc Mông

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Hà Nhì

Dân tộc Hà Nhì

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Gié-Triêng

Dân tộc Gié-Triêng

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Gia Rai

Dân tộc Gia Rai

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Cờ Lao

Dân tộc Cờ Lao

0:0 | 13/3/2013

Dân tộc Cơ Ho

Dân tộc Cơ Ho

0:0 | 13/3/2013

Dân tộc Cống

Dân tộc Cống

0:0 | 12/3/2013

05:00 - 05:15 - Chào cơ-pờ jơnau pơlam jơnau đơs VOV4-yal Tơnggit tu\ jiơ pờ tơlik jơnau đơs
05:15 - 06:00 - Dơ\ pram: Jơnau pơnđik cau Sêdang
06:00 - 06:30 - Jơnau đơs mờ dà Yuan VOV1
06:30 - 06:40 - Jơnau tơnggit mhar dà Êđê
06:40 - 06:50 - Jơnau tơnggit mhar dà Jarai
06:50 - 07:00 - Jơnau tơnggit mhar dà Bahnar
07:00 - 07:10 - Jơnau tơnggit mhar dà Sêdang
07:10 - 07:20 - Jơnau tơnggit mhar dà K’ho
07:20 - 07:30 - Jơnau tơnggit mhar dà M’nông
07:30 - 08:15 - Jơnau đơs mờ dà Jarai
08:15 - 09:00 - Jơnau đơs mờ dà Bahnar
09:00 - 09:45 - Jơnau đơs mờ dà Sêdang
09:45 - 10:30 - Jơnau đơs mờ dà Êđê
10:30 - 11:15 - Jơnau đơs mờ dà K’ho
11:15 - 12:00 - Jơnau đơs mờ dà M’nông
12:00 - 12:30 - Jơnau tơnggit Tây Nguyên mờ dà Yuan
12:30 - 12:45 - Dơ\ pram: Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Sêdang
12:45 - 13:30 - Dơ\ pram: Jơnau pơnđik cau Sêdang
13:30 - 14:00 - Jơnau đơs mờ dà Thái
14:00 - 14:30 - Jơnau đơs mờ dà Mông
14:30 - 15:15 - Jơnau đơs mờ dà Jarai
15:15 - 16:00 - Jơnau đơs mờ dà Êđê
16:00 - 16:45 - Jơnau đơs mờ dà Bahnar
16:45 - 17:00 - Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Yuan
17:00 - 17:30 - Jơnau tơnggit Tây Nguyên mờ dà Yuan
17:30 - 18:00 - Đơs pơnđik 3 tiah dà lơgar
18:00 - 18:45 - Jơnau đơs mờ dà Yuan VOV1
18:45 - 19:30 - Jơnau đơs mờ dà K’ho
19:30 - 20:00 - Jơnau đơs mờ dà Mông
20:00 - 20:30 - Jơnau đơs mờ dà Thái
21:15 - 22:00 - Jơnau đơs mờ dà Sêdang
21:15 - 22:00 - Jơnau đơs mờ dà M’nông
22:00 - 22:30 - Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Yuan -Tơngac tơnjơh VOV4
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)