logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

Dân tộc Xơ Đăng

Dân tộc Xơ Đăng

0:0 | 18/3/2013

Dân tộc Xinh Mun

Dân tộc Xinh Mun

0:0 | 18/3/2013

Dân tộc Kinh

Dân tộc Kinh

0:0 | 18/3/2013

Dân tộc Thổ

Dân tộc Thổ

0:0 | 18/3/2013

Dân tộc Thái

Dân tộc Thái

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc Tày

Dân tộc Tày

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc Si La

Dân tộc Si La

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc Sán Dìu

Dân tộc Sán Dìu

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc Sán chay

Dân tộc Sán chay

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc Rơ Măm

Dân tộc Rơ Măm

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc Ra Glai

Dân tộc Ra Glai

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc Pu Péo

Dân tộc Pu Péo

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc La Hủ

Dân tộc La Hủ

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc La Ha

Dân tộc La Ha

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc La Chí

Dân tộc La Chí

0:0 | 16/3/2013

Dân tộc Khơ Mú

Dân tộc Khơ Mú

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Khmer

Dân tộc Khmer

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Kháng

Dân tộc Kháng

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Hrê

Dân tộc Hrê

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Hoa

Dân tộc Hoa

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Mông

Dân tộc Mông

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Hà Nhì

Dân tộc Hà Nhì

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Gié-Triêng

Dân tộc Gié-Triêng

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Gia Rai

Dân tộc Gia Rai

0:0 | 14/3/2013

Dân tộc Cờ Lao

Dân tộc Cờ Lao

0:0 | 13/3/2013

Dân tộc Cơ Ho

Dân tộc Cơ Ho

0:0 | 13/3/2013

Dân tộc Cống

Dân tộc Cống

0:0 | 12/3/2013

5H-5H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
05H30 - 06H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
07H00 - 07H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H00 - 11H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H30 - 12H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
12H00 - 12H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
18H45 - 19H00 - Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày
19H30 - 20H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
20H00 - 20H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
20H30 - 21H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)