VOV4.VN - Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Ðịnh Hóa thuộc địa phận 9 xã và thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, với tổng diện tích quy hoạch bảo tồn trên 5.200km2. (Chương trình ngày 21/7/2019)


Du khách tham quan nhà trưng bày tại ATK Định Hóa tái hiện "Thủ đô kháng chiến"

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung