logovov
{âng Tơpui Rơkong Khu Kuăn Ngo VOV4

Kuăn pơlê pêi chiâk-Hngêi kơmăi pro xik la lâi nếo tâi tơdroăng tá hâi môi tuăn?

VOV4.Sêdang - Ô vâi krâ nho\ng o [ă pú hmâ! Rơnó uâ kơtếo hơnăm 2016-2017 a kong pơlê Gialai dế pơxiâm vâ troh, la kuăn pơlê ki pêt kơtếo pơxiâm mot tung rơnó ko xo dêi kơtếo [ă tơdroăng ki tô tuăn xua hiăng vâ troh Têt, mâu hngêi kơmăi ôh tá vâ roê, ai hngêi kơmăi ki ‘nâ rôe lối hrá. Xuân môi tiah rêm hơnăm, tơdroăng ki tô tuăn dêi kuăn pơlê ‘na mâu kơdjâ, kơdrêa, kông, hlá, ki ngeăm le\m dêi kơtếo xuân ối hlo tơpui tối phá tơ-ê dêi pó. Tơdroăng ‘’Kuo#k ho#i [ă kuăn pơlê’’ hâi kố, ngin kô tơbleăng tối ‘na mâu tơdroăng ki ối tơpui tối mê dêi kơpong pêt kơtếo a kong pơlê GialaiKuăn pơlê pêi chiâk-Hngêi kơmăi pro xik la lâi nếo tâi tơdroăng tá hâi môi tuăn? Pó kô tơmâng.

Inâi [ă kơjôi
Email
Inâi ko tơdroăng chêh-tơpui tối
Ki xiâm dêi tơdroăng chêh-tơpui tối
Chư kơxo# kring vế (*)

5H-5H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
05H30 - 06H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
07H00 - 07H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H00 - 11H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H30 - 12H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
12H00 - 12H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
18H45 - 19H00 - Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày
19H30 - 20H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
20H00 - 20H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
20H30 - 21H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
   Rah hâi ê »  Chọn ngày khác