Tăng ngăn hâi: 29/9/2020

 

 

Sap hneăng hôp Tíu xiâm 10, hneăng 12, pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng thế mâu khu rah chêh mâu tơdroăng vâ pơtroh ăm hneăng hôp má 13 dêi Đảng thế ai ngăn nhên tung plâ ton hơnăm, thế tối tơbleăng [ă djâ mâu pơkâ mơnhông mơdêk ăm troăng hơlâ pêi ton hơnăm ôh tá xê bú troh hơnăm 2026 mê thế tơmiât hvái ngăn pêi tơdroăng kâ tâ, hvái ngăn tâi tâng tơdroăng pêi hdrối mê hía nah [ă tơdroăng vâ pêi tung la ngiâ.

Pôa Ngô Sách Thực, Kăn pho\ hnê ngăn Vi [an xiâm Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam ai tối tiah kố:  Mâu hneăng hôp hdrối mê hía nah bú pơkâ tơdroăng ki kal pêi ton dâng 5 hơnăm la tối tơbleăng hên drêng ối phá ngăn tơdroăng pơkâ, pơkâ mơnhông pêi oh tá rơhéa. {ă pơkâ troh hơnăm 2045 tơnêi têa pin chiâng tơnêi têa mơnhông mơdêk, pêi lo liăn hên hiăng mơhno ki hvái ngăn [ă ki tơ-[rê ton hơnăm dêi Đảng [ă pôa  Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối:

‘’{ai chêh dêi kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng hbrâ Hneăng hôp Đảng tung lâp tơnêi têa roh má 13, ăm hlo mơhno mâ ngăn [ă ki vâ pêi pro tung la ngiâ. Kăn xiâm hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa mơdêk ki hvái ngăn vâ pêi ôh tá xê to 5 hơnăm la ngiâ. Ối hvái ngăn ton tâ  cho ta troh hơnăm 2030 [ă ton tâ mê nếo troh hơnăm 25 hơnăm cho ta troh hơnăm 2045, tơkéa vâ tối 100 hơnăm mơjiâng tơnêi têa.

Tiah mê tơdroăng tối [ă mâ ngăn ôh tá xê môi hneăng mê thế mơhno tối tâi, tối tro [ă tơbleăng tơdroăng vâ mơnhông tung pêi pro tâi pơla mâu hơnăm pơkâ ki nếo’’.

Troăng hơlâ pêi pro troh a hơnăm pơkâ 25 hơnăm klêi riân ing hneăng hôp kân má 13, Đảng pơkâ pêi ki klâi hlối mơhno tơdroăng púi vâ pêi, hlối pêi pro? {ă pơkâ tơnêi têa mơnhông mơdêk, châ xo tơ’mot liăn hên hôm kâi châ há? Mê cho tơdroăng ki púi vâ la ối hên tơdroăng ki tô tuăn tung pơla môi tiah nôkố. Nhị Lê, ngế chêh hlá tơbeăng, Kăn pho\ ngăn ‘na rah chêh hlá tơbeăng Ko\ng sản tối tiah kố, pin ai tu\m kế tơmeăm [ă tá mơngế vâ pêi – tơmeăm vâ pêi, tuăn ngôa ki rơkê; ai mâu troăng hơlâ, luât pơkâ ki hơ’leh nếo, pro xiâm vâ mơnhông cheăng kâ châ tơ-[rê, ing mê vâ mơnhông tơdroăng cheăng kâ rêh ối dêi kuăn pơlê:

‘’Tâng ôh tá ai hvái ngăn hơngế mê kô oh tá tơlui tung pơla prôk drô troăng ki achê’’. La vâ ai hvái ngăn hơngế, mê ki hdrối thế tơche\ng tơmiât nhên tơdroăng rêh ối nôkô tung lâp plâi tơnêi. Séa ngăn dêi tơná [ă ivá tơná hôm kâi [ă mâu tơdroăng kơkâ vâ pêi ki kân vâ mơjiâng môi tơdroăng pêi pro hvái ngăn hơngế. Mê cho tơdroăng tung la ngiâ, cho kơxo ah. Vâ mơgêi môi hneăng 12, hdrối vâ troh hâi leh tơbâ 75 hơnăm mơjiâng tơnêi têa Ko\ng hòa Xah ho#i Chuh ngiah Việt Nam, tung môi [ai pơchuât tơdroăng kal Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn tơnêi têa pá môi hdroh nếo tơbâ tơdroăng ‘na hvái ngăn troh hơngế. Mê ôh tá xê to hnoăng pêi pro dêi ngế ki pơkuâ xiâm Đảng ối a ko Tơnêi têa mê ối cho tơdroăng púi vâ dêi kuăn pơlê.

 Vâ pêi tro tiô pơkâ troh hơnăm 2045 tơnêi têa pin chiâng tơnêi têa ki mơnhông mơdêk, châ xo tơ’mot hên liăn ngân mê mâu tơdroăng pơkâ má môi môi tiah pơkâ ‘na tơdroăng cheăng kal kí, mơnhông tơnêi têa tiô hnoăng cheăng vâ troh hơnăm 2045 thế tro sap ing nôkố. Tơdroăng gá pơtối mơgêi mơnhông mơdêk troăng hơlâ kal kí; pơtối mơdêk hơ’leh nếo tung tu\m tơdroăng ki Hneăng hôp 12 dêi Đảng pơkâ. Yăo sư, Tie#n sih Tạ Ngọc tấn, Kăn pho\ hnê ngăn Ho#i đong tơpui kâ xiâm tơnêi têa tối, mê cho môi tơdroăng ki hvái ngăn nhên [ă kal khât:

 ‘’Hvái ngăn mê bu ăm pin môi troăng hơlâ ki kân vâ môi pơkâ nhên tơrêm chôu. Hlối mơhno troăng ăm pin hdró ki kal vâ kơdo mơ-eăm. Vâ pêi troh hơnăm 2045 pin pơtối rak vế ki púi vâ mơnhông mơdêk mơhno hnoăng cheăng pêi dêi Đảng, tâi tâng kuăn pơlê xuân môi tiah rêm ngế kăn [o# đảng viên. Tâi tâng veăng pêi kơhnâ khât má môi, veăng ‘no hnoăng tơmiât vâ pêi, ‘no ivá [ă tuăn ngôa tơná hlê tung tơdroăng mơnhông mơdêk tơnêi têa vâ ai tiô pơkâ ki le\m tro dêi Đảng hiăng pơkâ’’.

Pơkâ mơnhông tơnêi têa troh hơnăm 2025 [ă 2030, hvái ngăn troh hơnăm 2045’’, cho môi tíu ki nếo tung hbrâ hneăng hôp Đảng tung lâp tơnêi têa roh má 13. Ôh tá xê to pơkâ troăng hơlâ mơnhông mơdêk tơnêi têa 5, troh 10 hơnăm la ngiâ mê ối pơlâ troăng hơlâ pêi pro, môi tơdroăng hvái ngăn ki ton hơnăm tâ troh tơdế chal kố. Pơkâ troh hơnăm 2045 chiâng tơnêi têa mơnhông mơdêk, châ pêi lo hên kế tơmeăm ối pơtối tơpui tơno, ing mê, ai tơ’nôm môi tuăn tung tơdroăng pơkâ vâ pêi, [ă hvái ngăn ‘na mơnhông tơ’nôm tơnêi têa ai chêh tung hlá mơ-éa  pơtroh ăm hneăng hôp roh má 13 dêi Đảng.

  

Lại Hoa chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định