Tăng ngăn hâi: 19/9/2020

VOV4.Sêdang - Kăn xiâm pơkuâ ngăn kong têa Alơmăng cho Annegret Kramp-Karrenbauer tối tơbleăng, Pơhlăng prếi Alơmăng kho\m mơeăm rơtế [ă dêi rơpó rak vế gak kring châu Âu drêng mâu tơdroăng ki mơnhâu tâ tá rế hía rế hên. Tơpui kố châ mơ’no tối tung rôh lăm pôu tơdjuôm dêi kăn xiâm pơkuâ ngăn lêng kong têa Alơmăng prế kăn xiâm pơkuâ kong têa Pơhlăng troh a hngêi kơmăi Manching Airbus a peăng kơnho\ng pơlê kong kơdrâm Minich.

Tiô ngế pơkuâ ngăn lêng Alơmăng, tơdroăng ki kal tâ cho athế ‘mâi mơnhông kơvâ cheăng lêng châu Âu ho\ng mâu tơdroăng ki tơhrâ ton xo\n [ă mâu tơdroăng ki mơnhông ton xo\n tung la ngiâ [ă châu Âu vâ mơdêk tơdroăng ki hbrâ mơdât ki ôh tá kal tơkôm tung mâu kong têa ki tơru\m

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định