Tăng ngăn hâi: 7/4/2020

VOV4.Sêdang - Pôa Peter Dutton, Ngế xiâm ngăn ‘na kán sat kong têa Australia hiăng pơtâng tối kuăn pơlê kong têa kố ôh tá xúa kơmăi kit ki vâ mơnhên ngăn dêi châ hôm tro tâ pơreăng SARS-CoV2 lơ ôh, xua mê cho kơmăi kit ki rôe xo ing kong têa ê, ôh tá xêt khât. Pôa Peter Dutton ối tối, khu lêng gak ngăn tơkăng kong dêi Australia hiăng châ xo lối hr^ng to kit ki séa mơnhên ngăn châ mơngế tô tơngê ki xua tơ-[ai dêi kong têa ê pơto ‘mot tung pơla to lâi măng t^ng hdrối. Tơdroăng ki kuăn pơlê hmôu pơ xúa xêh kit ki vâ mơnhên dêi châ tơná tơngê lơ ôh ga ôh tá tro, pro kuăn pơlê chiâng tơngôu, ôh tá vâ lăm khăm lơ ôh tá vâ klâ ối krê.

Pôa Peter Dutton mơnhên tối, mâu kăn xiâm kong têa Australia ngăn mê ôh tá xê tơmeăm vâ séa khăm. Dế nôkố, kế tơmeăm ki séa ngăn mơngế tâ pơreăng Covid-19 ha lơ ôh, mê cho mâu tơmeăm khoăng ki châ mơnhên a kong têa tơná Australia, châ mơnúa ngăn tung hngêi ki mơnúa [ă kơmăi ki xêt khât, [ă xua mâu ngế ki hriăn rơkê ‘na pơkeăng mơnhên cho păng ‘nâng.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng