Tăng ngăn hâi: 5/8/2020

VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi châ mơnhên tối a pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak hiăng ai 2 ngế tâ tú virus SARS CoV2, Vi [an hnê ngăn pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột hiăng pơkâ pêi pro mâu troăng hơlâ vâ kơdroh ki iâ má môi tơdroăng tâ tú dêi pơreăng Covid-19. Ai tơdjâk troh ‘na tơdroăng kố, Nam Trang, Ngế chêh hlá tơbeăng cheăng tung Rơ’jíu Việt Nam a kơpong Tây Nguyên hiăng ai êng pôa Đoàn Ngọc Thượng, Kăn pho\ hnê ngăn Vi [an pơlê kong kơdrâm, Kăn pho\ hnê mơhno tơdroăng hbhrâ tơplâ mơdât pơreăng Covid-19 pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột.

 

 

-Ô pôa, [ă tơdroăng ‘nâi ai 2 ngế nếo tâ tú SARS CoV-2, pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột hiăng ai pơkâ hbrâ mơdât pơreăng?

Pôa Đoàn Ngọc Thượng: Ki hdrối ngin pâ thế Vi [an kong pơlê pơkâ ăm tâi tâng pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột pêi pro tơdroăng klâ kuăn pơlê ối krê lâp pơlê kong kơdrâm sap 0h hâi lơ 3/8; cho hâi môi vâ hdró lâp kơpong rơpo\ng hngêi dêi 2 ngế ki dương tính [ă SaARS-CoV-2 mê, cho bêng Thắng Lợi [ă cheăm Hòa Thuận. Má 3, tiô tối ăm ‘nâi rôh apoăng klêi vêh troh a {uôn Ma Thuột ai lăm pôu a hên tíu, lăm kâ tơbâ hâi kiâ hlâ, troh lăm ngăn kiâ tung pơla hâi lơ 25/7 troh 31/7 mê ngin ăm hdró kơpong hlối mâu tíu ki ngế ki tâ pơreăng lăm kâ tơbâ hâi kiâ hlâ, lăm ngăn kiâ [ă trâm tơpui [ă hên ngế vâ tơniăn ‘na tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng ăm tro tâ.

-Tơdroăng tơbleăng tí tăng ngế ki F1 hiăng ăm hlo môi tiah lâi, ô pôa?

Pôa Đoàn Ngọc Thượng:  Tí tăng tíu ngế F1 troh nôkố ngin hiăng tăng hlo rơxế ki chơ ngế ki tâ tú pơreăng ối cheăm Hòa Thuận cho rơxế Mai Linh, ngin hiăng tơru\m [ă rơxê Mai Linh vâ tối mâu tơdroăng ăm tơmối ‘nâi ki to tung rơxế Mai Linh sap ing Đà Nẵng troh a {uôn Ma Thuột. {ă ngế ki tá tú pơreăng má 2 ối a kơxo# 41 Hoàng Diệu klêi vêh a {uôn Ma Thuột gá lăm prôk hên tíu [ă ngế ki tâ tú pơreăng mê ki lo ing Đà Nẵng troh a {uôn Ma Thuột to [ă tơ-[ai.

Nôkố ngin hiăng tơru\m [ă mâu khu ngăn tơraih tơ-[ai {uôn Ma Thuột vâ xo inâi mâu ngế ki to tơdrêng tung tơ-[ai hâi lơ 25 a tơ-[ai ki chơ ngế tâ pơreăng F1. Pak^ng mê hlối tăng xiâm F1 tung mâu tíu ki ngế ki tâ tú pơreăng mê hiăng prôk luâ.

 

Môi troăng kơpho# a troăng Hoàng Diệu klâ krê klêi châ ‘nâi ai ngế dương tính [ă virus

 

Tung pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột nôkố ngin hiăng tăng ‘nâi tơpui [ă 100 ngế djâ mâu ngế ki mê lăm klâ krê [ă CDC dêi kong pơlê kum ăm pơlê kong kơdrâm 1 rơpâu [o# test re\ng mê ngin ngin kố test re\ng [ă mâu ngế ki tơdjâk troh 2 ngế ki tâ tú pơreăng mê [ă ing mê test re\ng kô ai mâu troăng hơlâ pêi pro ki nhên khât tâ.

-2 ngế ki mê hiăng lăm troh a hên tíu tung pơlê kong kơdrâm, tiah mê ki tơ’lêi tâ tú nếo pơreăng mê cho ôh tá xê iâ. Tiah mê pơlê kong kơdrâm ai pơkâ hbrâ mâu tơdroăng ki tiah lâi, vâ kâi châ ‘nâi pêi pro tơdroăng mê?

Pôa Đoàn Ngọc Thượng: Tiô ăm ‘nâi tơdroăng prôk lăm dêi ngế ti tâ pơreăng, mê pơlê kong kơdrâm tối mơngế ki tâ tú ôh tá xê tot to dâng 2 ngế mê, xua mê pơlê kong kơdrâm hiăng pơkâ hnê mơhno tơdrêng ăm Tíu xiâm klâ krê tơchoâm dêi kong pơlê a a hngêi trung phôh thong hnê kuăn ngo ai tíu kâ koi ối pơtê a bêng Thành Nhất, pơxiâm pêi cheăng sap ing lơ 4/8.

Tung pơla kố, pơlê kong kơdrâm dế tối thế Tíu xiâm klâ krê kong pơlê tơdah xo ngăn mâu ngế ki F1 tơdjâk troh péa ngế ki tâ pơreăng mê, hdrối kơ Tíu xiâm klâ krê tơchoâm dêi pơlê kong kơdrâm.

-Hôm, mơnê kơ pôa Đoàn Ngọc Thượng, kăn pho\ hnê ngăn Vi [an pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột.

Nam Trang chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng