Tăng ngăn hâi: 5/8/2020


 

VOV4.Sêdang - Xêo troh kơxo lơ 4/8, kơxo# mơngế tro tâ pơrea\ng a kơpong châu Mih Latinh hiăng hluâ 5 rơtuh ngế - chiâng kơpong ki tơdjâk ó má môi lâp plâi tơnêi xua pơrea\ng Covid 19, châ vâ chê 28% kơxo# mơngế tro tâ pơrea\ng lâp plâi tơnêi. Kơxo# mơngế hlâ xua pơreăng Covid 19 a kơpong châu Mih Latinh xuân châ 200 rơpâu ngế.

Tung mê, Brazil cho kong têa ai kơxo# mơngế hlâ hên má môi [a\ lối 96 rơpâu ngế - hên má 2 tung lâp plâi tơnêi klêi kơ’nâi ro\ng Mih. Pơrea\ng Covid 19 dế pơtối xông tâ tú rơdâ a mâu kong têa môi tiah Mexico, Peru, Colombia [a\ Argentina [a\ kơxo# ngế tro tâ nếo tung pơla 24 chô (péa hâi péa măng) kố nah a kơlo lối 4 rơpâu ngế a rêm kong têa.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng