Tăng ngăn hâi: 5/8/2020


 

VOV4.Sêdang - Khu ngăn hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê kong pơlê Dak Lak kô séa ngăn, klâ xoăng mâu vâi o hok tro ki ối tung khu F1, F2 vâ xoăng tơ’noăng a rôh kơ’nâi, mâu hok tro ki u ối xuân ối châ tơ’noăng sap ing hâi lơ 8 troh lơ 10/8. Kố cho tơdroăng ki châ pôa Phạm Đăng Khoa, kăn pơkuâ ngăn hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê Dak Lak ăm ‘nâi a kơxo lơ 4/8, hlo mâu tơdroăng ki tô tuăn dêi mâu hok tro tơ’noăng râ má pái phôh thong hơnăm 2020 a kong pơlê kố.

Vâ rôh tơ’noăng râ má pái phôh thong hơnăm 2020 a kong pơlê Dak Lak châ tơku\m po kơtăng, tơniăn; malối cho rak tơniăn ivá châ chăn ăm hok tro tơ’noăng; kăn [o#, thái cô, mâu ngế cheăng [ă khu ki veăng tung hnoăng cheăng tơku\m po tơ’noăng, kăn pơkuâ mâu tíu pêi cheăng ai hok tro, ngế ki hriâm tơ’noăng [ă kăn pơkuâ mâu tíu tơ’noăng tối tơbleăng pêi pro kơtăng mâu hlá mơ-éa pơkâ thế dêi rêm râ ‘na hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 [ă pơreăng êi rơtốu krôk.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng