Tăng ngăn hâi: 26/9/2020

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 25/9, a cheăm tơkăng kong Ia Lôp, tơring Ea Sup, Mô đo#i gak tơkăng kong Dak Lak tơru\m [ă mâu kăn kong pơlê tơku\m po leh mơgêi rôh lăm xo pháu, kế pơtôu ki hmâng vâ a tíu tơkăng kong. Lâp tung kơpong tíu tơkăng kong ai lối 22 rơpâu ngế kuăn pơlê rêh ối dêi 2 tơring Ea Sup [ă {uôn Đôn. Tung hơnăm hdrối nah, tơdroăng kuăn pơlê ‘măn rak pháu hnêa, trếo chiâng pơtôu hmâng vâ, [ă tơmeăm ki pro chiâng pơtôu pro rơ-iô khât.

Hlo ai tơdroăng mê, sap apoăng khế 9/2020 troh nôkố, mâu Mố đo#i gak tơkăng kong Dak Lak hiăng hnê tối ăm mâu kuăn pơlê a tơring tơkăng kong thế nâp dêi mâu pháo, trếo pơtôu, mê kuăn pơlê hiăng nâp 70 toăng pháu hnêa tu\m túa, lối 100 ‘mrâm pháo tu\m túa, [ă mâu tơmeăm ki chiâng pơtôu, tơmeăm pro chiâng rong râ, mê cho hơkê, chăng... Vâ tơdroăng xo tơvêh mâu phá hơnêa, trếo pơtôu tro tiô pơkâ, tung la ngiâ, Mô đo#i gak tơkăng kong Dak Lak kô pơtối mơdêk hên, séa ngăn vâ ‘nâi tơdroăng tung tơring, [ă mâu ngế a kơpong tíu tơkăng kong.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định