Tăng ngăn hâi: 29/9/2020

 

 

Klêi kơ’nâi 4 hơnăm pơxiâm mơjiâng cheăng pêi, nâ Phạm Thị Thu Hằng ối a cheăm Ea Kly, tơring Krông Pắk, kong pơlê Dak Lak hiăng châ mơjiâng [ă tơbleăng tê kế tơmeăm ki rơnuâ ngiâ méa ing loăng nhâ kế kong Pơ Lang, cho phom, têa kơlôn ki ôh tá pro ‘mêi tâ tá [ă hyôh kong prâi. Nâ Hằng hơ’muăn tối, nâ cho cô hnê chư, ôh tá hâi hlê ple\ng hên ‘na tơdroăng mơdró kâ, la xua vâ tăng troăng prôk ki ai pơxúa hên tâ ăm tơmeăm ki pêi lo ing chiâk deăng, pơkeăng mê nâ hiăng tí tăng hriăn mơjiâng xêh mâu phom, têa kơlôn ki pro ing plâi [ơr, plâi gâk.

Klêi kơ’nâi to lâi hdroh pêi pro ôh tá ^ng chiâng, nâ xuân ôh tá lao tuăn, nâ Hằng hiăng tơmiât troh tơdroăng ki xua ing tơpoăng plâi [ơr, têa rơmâ plâi [ơr, têa rơmâ plâi gâk vâ pro têa kơlôn, phom rơnuâ ngiâ mâ. Klêi kơ’nâi hên hdroh châ khu ngăn ‘na tơdroăng cheăng dêi kong pơlê tơbleăng tối, veăng tơbleăng mơhno dêi kế tơmeăm ki mơjiâng pro, khu ki veăng kum ‘na mơdró kâ, mê nâ Hằng hiăng ai roh tơ’lêi vâ thăm mơdêk tơdroăng mơjiâng têa kơlôn, phom ki mơjiâng pro ing plâi [ơr, gâk i le\m tro tâ. Nâ Phạm Thị Thu Hằng ai tối tiah kố:

‘’Ing mâu tơdroăng ki mê, tơdroăng hriăn tơmiât á hiăng hơ’leh hên. Môi tiah apoăng nah, á bu mơjiâng môi tơmeăm khoăng tê, klêi kơ’nâi veăng pêi mâu hnoăng cheăng ki mê, kơnôm châ ai tơdroăng ki veăng hnê tối dêi mâu ngế ki rơkê  ple\ng ‘na tơdroăng cheăng, mâu tơdroăng ki veăng hnê tối ki tơtro, dâi khât vâ kum á thăm rế châ rơkê ple\ng hên tâ vâ chiâng hơ’leh mơjiâng chiâng mâu kế tơmeăm ki hên túa tâ ing mê, châ tê mơdró dêi kế tơmeăm hên. Thăm nếo, kong pơlê ối tơku\m po mâu lâm hriâm, ăm mâu thái cô ki rơkê kơhnâ khât, ai mâu [ai ki hnê hriâm ‘na sale, [ai mơhriâm ‘na kuăn mơngế, [ai mơhriâm ‘na tăng rah mơngế rơkê, ‘na túa tê mơdró kâ. Ing mê, chôa ‘lâng mơnhông ăm á thăm hlê ple\ng xêh mâu tơdroăng ki tơtro vâ kum tung tơdroăng mơdró kâ dêi tơná’’.

 

 

Nâ Phạm Thị Thu Hằng kho\m mơ-eăm tăng mơjiâng cheăng pêi [ă kế tơmeăm ki mơjiâng ing plâi [ơr, plâi gak

 

{ă nâ Hoàng Thị Mỹ Tuyến, ối a cheăm Hòa Thuận, pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak, klêi kơ’nâi mâu tơdroăng ki pá ‘na liăn ngân, pơkâ troăng hơlâ [ă mơnhông mơjiâng kế tơmeăm, mê nâ hiăng kơnôm châ ai tơdroăng veăng kum ing tăng troăng mơjiâng cheăng pêi ing inâi VietArat, xúa loăng ki hiăng mơjiâng tơmeăm vâ mơjiâng mâu tơmeăm ki pro pơro mơnâ mâ, tơ’lêi châ ai xúa, rak vế ngăn hyoh kong prâi tâ tá. Dế nôkố, mâu tơmeăm ki mơjiâng ing VietArat ki kơnâ ga châ 8 rơpâu troh 70 rơpâu liăn, châ tê mơ’no tơniăn hên a kơchơ tung tơnêi têa [ă mâu kong têa ê, VietArt dế tăng cheăng pêi tơniăn ăm 5 ngế droh rơtăm ki chó chêng tơvê ko\ng, plôm mâ, klêk tuăn, châ kâ liăn khế sap ing 4 troh a 7 rơtuh liăn.

Nâ Hoàng Thị Mỹ Tuyến tối tiah kố, kơnôm ai tơdroăng veăng kum dêi mâu ngế tung khu hnê mơhno pơxiâm mơjiâng cheăng pêi dêi kong pơlê hiăng kum ăm nâ ai troăng prôk ki nhên, tơtro tâ tung pơxiâm mơjiâng cheăng pêi dêi tơná.

‘’Klêi kơ’nâi to lâi hơnăm pơxiâm mơjiâng cheăng pêi, xuân môi tiah hên vâi pú ki pơxiâm mơjiâng pêi ki ê, á trâm hên tơdroăng pá ‘na liăn ngân. Xua ngin athế hriăn ple\ng ‘na kế tơmeăm [ă mơnhông ‘na kế tơmeăm ki mê. Drêng hbleăng, pong, rơgi loăng mê kal athế ai kơmăi. Ngin hiăng kơnôm châ ai tơdroăng veăng kum dêi mâu ngoh nâ ki cheăng tung khu mơdró kâ [ă mâu tơdroăng ki thăm vâ mơdêk, veăng kum dêi kong pơlê hiăng kum ngin hên tơdroăng tung pơla pơxiâm mơjiâng cheăng pêi’’.

 

 

Hơnăm 2020 maluâ ai tơdjâk dêi pơreăng Covid-19, Dak Lak xuân ối kơhnâ mơ-eăm pơkâ mâu tơdroăng ki veăng kum pơxiâm mơjiâng cheăng pêi tiô kơ tơdroăng ki mơ’no tơdrêng tung um tơvi

 

Vâ kum thăm mơdêk tơdroăng mơjiâng cheăng pêi, sap ing hơnăm 2018, Dak Lak hiăng kum mơjiâng pơxiâm mơjiâng cheăng pêi ki rơkê kơhnâ khât. Tung lối 2 hơnăm hdrối, kong pơlê hiăng mơ’no ăm tơdroăng cheăng pêi cheăng tơdjuôm ‘na pơxiâm tăng cheăng pêi, tơku\m mơjiâng pro klêi hneăng tơ’noăng ki pơxiâm tăng cheăng pêi ing tơdroăng ki mơdró kâ roh má 1 hơnăm 2018, Hâi pơxiâm tăng cheăng pêi roh má 1 hơnăm 2019, mơjiâng Khu râng liăn ngân pơxiâm mơjiâng cheăng pêi ki rơkê khât [ă tơku\m mâu tơdroăng hnê tối tơbleăng a hlá tơbeăng, um tơvi, rơ’jíu, hnê mơhno mâu tơdroăng ki tơ’lêi hlâu ‘na pơxiâm tăng cheăng pêi.

Tơku\m hên tơdroăng ki tơdjêp pơla tơru\m tê mơdró kâ, thăm mơnhông ‘na mơdró kâ kum châ mơ’no tê mơ’no mâu kế tơmeăm troh a kuăn pơlê tung tơnêi têa [ă kong têa ê rôe xúa.

Cho tíu ki k^ tơkêa ‘na tơru\m [ă Vi [an hnê ngăn kong pơlê Dak Lak ing mâu hâi apoăng mơjiâng pơxiâm mơjiâng cheăng pêi, pôa Phạm Duy Hiếu, Kăn pho\ hnê ngăn khu rak liăn pơxiâm mơjiâng cheăng pêi khu mơdró kâ khoa hok [ă cheăng kơmăi kơmok Việt Nam, dó inâi SVF séa mơnhên, tung hâi khế hơnăm hdrối mê hía nah, Dak Lak hiăng pêi pro le\m tro ‘na hnoăng cheăng veăng kum hnê mơhno tơdroăng ki hâk vâ, tơdjâk troh hiâm mơno ki mơnâ git tung pơlê pơla.

 

 

 

 

Nâ Hoàng Thị Mỹ Tuyến hiăng chôa ‘lâng mơdêk inâi VietArt a kơchơ dêi mâu kế tơmeăm ki mơhno tơbleăng kế tơmeăm

 

 

Kơnôm tiah mê, ing tơdroăng ki pơxiâm mơjiâng nah troh nôkố, khu kơpong ki pơxiâm mơjiâng cheăng pêi a Dak Lak hiăng châ mơdêk a râ má péa, cho hnoăng cheăng ki tơ’ló rơkê khât.

’Kố cho roh ki kal athế séa ngăn nhên mâu tơdroăng ki mơnhông tro tíu ki rơdâ, ivá cheăng dêi khu ki hnê mơhno, mâu tíu xiâm ki mơjiâng, mâu ngế ki hriăn ple\ng, mâu khu râng liăn khên mơ’no liăn ngân kal athế séa mơnhên ngăn tơdrêng. Drêng thăm mơdêk ivá cheăng dêi troăng hơlâ pơxiâm mơjiâng cheăng pêi mê kô kum mơdêk tơdroăng ki to\ng kum dêi khu râ rak ngăn kong pơlê, vâi ki mê cho ki xiâm vâ thăm mơdêk ki hơ’leh nếo ki ai tơdjâk troh lâp lu.

Tơdroăng ki ai tơdjâk cheăng mê dêi khu ki mơhnhôk cheăng pêi, [ă vâi kal athế ai tơdjêp dêi rơpó vâ pêi pro hnoăng cheăng tơdjuôm.

Dế nôkố, maluâ dế trâm tơdroăng ki pá xua ai tơdjâk dêi pơreăng Covid-19, kong pơlê Dak Lak xuân ối kơhnâ pêi pro mâu tơdroăng cheăng ki veăng kum pơxiâm mơjiâng cheăng pêi, môi tiah po mâu hneăng pơxiâm mơjiâng cheăng pêi, pơxiâm mơjiâng tơdroăng mơdró kâ kong pơlê Dak Lak roh má 2 hơnăm 2020; tơku\m po mâu lâm hnê mơhno mơ’no tơdrêng tung um tơvi, thăm mơdêk ivá cheăng ăm kăn [o# ki pêi cheăng tung kơvâ pơxiâm mơjiâng cheăng pêi.

Kố cho tơdroăng ki kơdo mơ-eăm dêi kong pơlê tung thăm mơdêk pơxiâm mơjiâng cheăng pêi, vâ troh a hơnăm 2025 ah, kong pơlê kô ai dâng 20 rơpâu khu mơdró kâ, tung mê, ai dâng 2 rơpâu khu mơdró kâ ki hơ’leh cheăng. Kố châ ngăn cho mâu tơdroăng ki thăm mơdêk pơlê pơla rơtế veăng mơdró kâ, kum ăm kong pơlê thăm châ mơnhông pê cheăng kâ-rêh ối pơlê pơla a tơnêi tíu rêh ối-pêi cheăng tơná.

 

H’Xíu H’Mok chêh

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định