Tăng ngăn hâi: 24/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 23/10, Vi [an Mât tra#n Tơnêi têa Việt Nam kong pơlê Dak Lak tơku\m po tơdah tơdroăng to\ng kum vâi krâ nho\ng o peăng tơdế tơnêi têa tro lup kế tơmeăm khoăng xua kong mêi têa kân lân lu. A roh tơdah, hiăng ai 12 khu tê mơdró, khu kơvâ cheăng, Vi [an Mât tra#n Tơnêi têa mâu tơring pơtối veăng to\ng kum [a\ kơxo# liăn vâ chê 1 rơtal liăn [a\ 10 ta#n phái vâ to\ng kum kuăn pơlê mâu kong pơlê peăng tơdế tơnêi têa rơnêu kế tơmeăm khoăng xua kong mêi têa kân lân lu.

 

Dak Lak tơdah tơmeăm vâ lăm to\ng kum vâi krâ nho\ng o a peăng tơdế tơnêi têa

 

Pak^ng mê, mâu hâi kố nah, hên kuăn pơlê [a\ mâu kuăn khôp, mâu ngế to\ng kum hiăng tơku\m po kơxuô chât rơpâu kơ-[a\n tét, kơ-[a\n chưng, veăng tơlo mâu kế tơmeăm khoăng ki kal xúa rêm hâi môi tiah xup kơxo\ng khăng, têa tôu ro, têa ô, kơxop mơ-éa, hmân ếo [a\ mâu khu rơxế ki to\ng kum pơto troh mâu kong pơlê peăng tơdế tơnêi têa vâ ăm tơmeăm khoăng troh a ko\ng vâi krâ nho\ng o. Jâ H’Kim Hoa {ya, Kăn hnê ngăn Vi [an Mât tra#n Tơnêi têa Việt Nam kong pơlê Dak Lak tối ăm ‘nâi, klêi kơ’nâi tơdah tơmeăm khoăng to\ng kum ing mâu khu, Vi [an Mât tra#n Tơnêi têa Việt Nam kong pơlê kô pơkâ xing xoăng mâu kơxo# liăn, tơmeăm khoăng kố troh mâu kong pơlê ki tro lup ó xua kong mêi têa kân lân lu.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định