Tăng ngăn hâi: 19/9/2020

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 18/9, kong pơlê Dak Lak tơku\m po trâm mâ, khe\n kơdeăn sinh viên kuăn ngo ki hriâm rơkê tung lâp kong pơlê rôh má 22 hơnăm 2020. Dak Lak nôkố ai lối 2.100 ngế sinh viên hdroâng kuăn ngo dế hriâm a mâu hngêi trung đại học, cao đẳng tung lâp tơnêi têa, tung mê, ai vâ chê 1 rơpâu ngế sinh viên ai hnoăng hriâm rơkê troh lối rơkê tơngi klêng.

 

 

Khe\n kơdeăn ăm mâu sinh viên kuăn ngo ki hriâm rơkê

 

Hên ngế ki hriâm rơkê hiăng châ khe\n kơdeăn rơkê khât, tơdroăng tơpui tơno tơbleăng ing roh veăng pêi pro, tơdroăng ‘na pêi pro a pơlê pơla. Rôh trâm mâ, 50 ngế sinh viên kuăn ngo ki hriâm rơkê hiăng tối tơdrăng mâu tơdroăng dêi tơná tung pơla hriâm, tối tơdroăng púi vâ [ă mâu tơdroăng ki ối tơvâ tơvân troh teăng mâ dêi khu râ kơvâ cheăng [ă mâu kăn tung kong pơlê.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định