Tăng ngăn hâi: 20/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang -  Vi [an kong pơlê Dak Nông nếo tơku\m po hneăng hôp tơpui tơno ‘’Tơbleăng tơdroăng tơkêa bro Mơdêk ‘mâi mơnhông [ă hmâ dêi khu vâi kơdrâi kuăn ngo ki tro tơdjâk xua Covid-19 tung kong pơlê Dak Nông’’ xua Tơdroăng mơnhông dêi Khu lâp kong têa UNDP Việt Nam to\ng kum.

Tiô tối tơbleăng a hneăng hôp, nôkố vâi kơdrâi dâng 49% pơ’leăng mâ mơngế tung kong pơlê Dak Nông tung mê ai vâ chê tơdế cho vâi kơdrâi kuăn ngo. Tơdroăng tơkêa pro mơdêk ivá ‘mâi mơnhông [ă hmâ dêi khu vâi kơdrâi kuăn ngo tro tơdjâk xua pơreăng Covid-19 tung kong pơlê Dak Nông ai kơxo#  liăn 1 rơtal 400 rơtuh liăn, vâ kum ăm mâu rơpo\ng kơtiê xahpá, mâu nâ o vâi kơdrâi cho kuăn ngo tung mâu khu tơru\m cheăng, khu pêi cheăng tơru\m ...

‘Mâi mơnhông [ă mơdêk, pêi pro kơdroh kơtiê krá tơniăn. Hneăng hôp vâ pơkâ mâu tơdroăng ki xahpá, tơvâ tơvân mâu tíu ki pá xiâm dêi mâu khu, khâu mơdró a kong pơlê ki tro tơdjâk ó xua pơreăng Covid-19 [ă ‘mâi mơnhông hrá, ing mê hriâm tơbleăng tung pêi pro.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định