Tăng ngăn hâi: 25/11/2020

 

VOV4.Sêdang - Tung tơdroăng pêi cheăng dêi leh ếo pơtâk hdroâng mơngế Dak Nông roh má II hơnăm 2020, kơxê lơ 24/11, a pơlê kong kơdrâm Gia Nghĩa, Vi [an hnê ngăn kong pơlê Dak Nông tơku\m po Hneăng hôp tơbleăng um méa [a\ kơbông krếo mơ’no liăn ôm hyô Dak Nông hơnăm 2020. A hneăng hôp, teăng mâ mâu ko\ng ti pêi ‘na ôm hêi, ôm hyô rơtế tối Dak Nông ai hên kế tơmeăm khoăng ki tơ’lêi hlâu krê ‘na kong kế [a\ khôi túa le\m tro.

 


 

 

Dak Nông tơku\m po Hneăng hôp tơbleăng um [a\ krếo thế mơ’no liăn ôm hyô kong pơlê hơnăm 2020

 

Tơtro\ng má môi, [a\ 12 [ai tơpui tối a hneăng hôp, mâu khu mơ’no liăn cheăng, mâu ngế rơkê hiăng ai mơnhên trâu hơngế vâ mơdêk, mơnhông kế tơmeăm khoăng ki ai hlâu ‘na ôm hyô a Dak Nông. Jâ Tôn Thị Ngọc Hạnh, Pho\ hnê ngăn Vi [an kong pơlê Dak Nông, Kăn pơkuâ tơku\m po leh mơhno khôi túa le\m ếo pơtâk hdroâng mơngế Việt Nam roh má II tối ăm ‘nâi: {a\ tơdroăng ki ai kiâp hmốu Dak Nông châ UNESCO mơnhên cho kiâp hmốu lâp plâi tơnêi hiăng veăng kum mơnhên ki kơnâ [a\ ki le\m phá tơ-ê lâp plâi tơnêi ‘na ôm hyô ăm kong pơlê Dak Nông.

Kong pơlê dế [a\ kô pơtối mơnhông ki kơnâ ‘na tơnêi tíu, khôi túa le\m ki phá tơ-ê tung kong pơlê vâ mơnhông ôm hyô.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định