Tăng ngăn hâi: 21/1/2021


VOV4.Sêdang - Vi [an kong pơlê nếo pơtroh hlá mơ-éa hnê mơhno ‘na tơdroăng tơku\m mơhnhôk ‘’Têt pêt loăng’’ [ă mơdêk tơdroăng cheăng kring vế, mơnhông pêt kong ing apoăng hơnăm 2021. Ing mê, Vi [an kong pơlê pơcháu ăm khu xiâm ngăn pêi chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê pơkuâ tơru\m [ă mâu tíu pêi cheăng, kơvâ cheăng, kong pơlê, tíu pêi cheăng ai tơdjâk troh ngăn a pơkâ, tơdroăng cheăng pêt loăng tơprâ tơ-pru\ng hơnăm 2021, hlá mơ-éa chêh tơdroăng tơkêa pro pêt nếo 1 rơtal xiâm loăng tơprâ dêi Khu xiâm ngăn pêi chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê vâ mơjiâng pơkâ tơbleăng pêi a kong pơlê tung hơnăm 2021 [ă mâu hơnăm pơtối.

Tung mê thế tơtro\ng x^ng xoăng ngăn pơkâ sap ing hơnăm 2021 – 2025 ăm tơrêm kong pơlê vâ hbrâ mơjiâng pơkâ mơnhông mơdêk tơbleăng pêi pro. Mơhnhôk tâi tâng mâu kơxo# liăn tro tơdroăng, krếo mâu khu to\ng kum, hnê pêi tơdroăng tơkêa mơjiâng tơmeăm khoăng tơnêi têa pơla hơnăm 2021 -2025 vâ tơniăn tiô pơkâ. Hbrâ tơru\m [ă Vi [an pơlê kong kơdrâm Plei Ku hbrâ mâu tơdroăng kal vâ tơku\m po ‘’leh mơhnhôk Têt pêt loăng đi đo pâ pôa Hồ rơnó Hơngui Tân Sửu 2021’’.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định