Tăng ngăn hâi: 14/7/2020

VOV4.Sêdang - Pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa nếo k^ pơkâ ‘na tơdroăng diâp kơxuô tơmeăm klăng leh tơbâ 73 hơnăm Hâi mô đo#i rong râ – Hlâ hía. Pơtối mê, kơlo kơxuô tơmeăm 400 rơpâu liăn diâp ăm mâu ngế cho Jâ nôu Việt Nam khên tơnôu dế châ tơnêi têa to\ng kum rêm khế; mô đo#i rong râ, châi plâi nuih, mơngế ai hnoăng tơnêi têa, môi tiah mô đo#i rong râ kơdroh ivá pêi cheăng xua tro rong, châi tamo sap ing 81% tơngi klêng; Mơngế pêi cheăng tung tơplâ xâ tro trếo ‘mêi dioxin kơdroh ivá pêi cheăng sap ing 81% tơngi klêng.

Kơlo kơxuô tơmeăm 200 rơpâu liăn diâp ăm mâu ngế ai hnoăng [a\ kăch măng; mơngế veăng tung tơplâ xâ tro trếo ‘mêi dioxin; teăng mâ nho\ng o mố đo#i hlâ tung tơplâ xâ nah; mâu ngế ki koh pleăng drêng mô đo#i hlâ tung tơplâ xâ ôh tá ai nho\ng o xiâm.

 

            A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng