Tăng ngăn hâi: 28/11/2020

VOV4.Sêdang - Tung tơdroăng tơkêa bro ‘’To\ng kum tơmeăm khoăng pơxiâm tăng cheăng pêi hơ’leh nếo tơmiât pêi rơkê tơnêi têa troh hơnăm 2025’’, mê kơxo lơ 27/11, a Hngêi trung Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội hiăng tơku\m po Hâi kơdrâm pơxiâm tăng cheăng pêi hơ’leh nếo tơmiât pêi rơkê tơnêi têa Techfest 2020 [a\ dó inâi ‘’Kâi trâng – Hơ’leh – Mơnhông tơtêk’’.

Kố cho tơdroăng ki kal rêm hơnăm kân má môi ăm khu tê mơdró pơxiâm tăng cheăng pêi hơ’leh nếo tơmiât pêi rơkê xua Khu xiâm pơkuâ Khoa hok [a\ kơmăi kơmok tơru\m [a\ mâu Khu xiâm, kơvâ cheăng, kong pơlê, mâu khu cheăng kal kí – rêh ối pơlê pơla tơku\m po.

Lối 200 khu tê mơdró pơxiâm tăng cheăng pêi ai hên tơmeăm khoăng vâ mơnhông, [a\ vâ chê 300 khu mơ’no liăn cheăng tung tơnêi têa [a\ lâp plâi tơnêi, [a\ 150 khu tê mơdró kân, grup pơkuâ cheăng kâ [a\ mâu khu tơru\m cheăng to\ng kum pơxiâm tăng cheăng pêi veăng tơdrêng [a\ ing xiâm kối mơ’no tơdrêng tung um tơvi.

Môi tung mâu tíu ki má môi dêi tơdroăng mê cho Hneăng hôp ‘’Troăng vâ mơdêk ivá rơkê to\ng kum pơxiâm tăng cheăng pêi hơ’leh nếo tơmiât pêi rơkê’’ vâ hnê ăm dêi pó ‘na tơdroăng châ tơ-[rê tung pêi pro tơdroăng mơdêk ivá to\ng kum pơxiâm tăng cheăng pêi hơ’leh nếo tơmiât pêi rơkê ăm mâu ngế krê, mơngế pơkuâ, tơdjâ khu tê mơdró, tơku\m po to\ng kum pơxiâm tăng cheăng pêi hơ’leh nếo tơmiât pêi rơkê.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định