Tăng ngăn hâi: 14/8/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Drêng ai pơrea\ng êi krôk [a\ Covid 19 xông tâ tú, Vi [an kong pơlê Kon Tum hiăng môi tuăn ăm phêp mâu hngêi trung râ má pái phôh thong, Phôh thong hdroâng kuăn ngo ai tíu kâ koi ối pơtê tá hâi rah xo hok tro hơnăm 2020 – 2021, châ hơ’leh ing rah [a\ tơ’noăng hơ’leh rah điêm mê rah xo.

 

Hngêi trung râ má pái phôh thong hdroâng kuăn ngo ai tíu kâ koi ối pơtê kong pơlê Kon Tum

 

Tiô Khu pơkuâ hnê hriâm [a\ hnê mơjiâng tuăn ngôa rơkê kong pơlê Kon Tum, pak^ng 3 hngêi trung: Trung hok phôh thong chuyên Nguyễn Tất Thành, Trung hok phôh thong Kon Tum, râ má péa – râ má pái phôh thong Liên Việt hiăng pêi kêi đeăng tơdroăng rah xo, kong pơlê u ối vâ chê 5 rơpâu hok tro k^ tơ’noăng a mâu hngêi trung râ má pái [a\ râ má pái hdroâng kuăn ngo ai tíu kâ koi ối pơtê hơnăm 2020 – 2021, kô pêi pro tiô troăng rah xo tiô điêm. Hâi khế pêi kêi đeăng tơdroăng rah xo hok tro dêi mâu hngêi trung cho hâi lơ 15/8/2020.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng