Tăng ngăn hâi: 29/9/2020

VOV4.Sêdang - Tung môi roh tơbleăng a hâi lơ 28/9, Chin phuh Saudi Arabia ăm ‘nâi hneăng hôp mâu kăn xiâm la ngiâ dêi G-20 kô po tiô tơdroăng mơ’no tơdrêng tung um tơvi sap hâi lơ 21 troh lơ 22/11 [ă xua pơtáu Salman bin Abdulaziz Al Saud pơkuâ. Tối tơbleăng dêi Saudi Arabia, cho kăn xiâm hnê ngăn G-20 châ tơku\m po tiô tơdroăng mơ’no tơdrêng tung um tơvi a khế 3 nah [ă ngăn tiô tơdroăng ăm hlo dêi lối 100 hneăng hôp ki mơ’no tơdrêng to khu râ kăn [ă mâu kăn xiâm.

Xuân ối tối tơbleăng, [ă tơdroăng pơxá ‘’Ki khât hơ’leh cho rôh vâ pêi pro dêi chal 21 ăm tâi tâng rêm ngế’’, tơdroăng tơpui a hneăng hôp mâu kăn xiâm la ngiâ kô tơpui ‘na tơdroăng kring vế kuăn pơlê, [ă ‘mâi mơnhông tơdroăng cheăng tơleăng mơnhên tơdroăng pá xua pơreăng Covid-19 pro xuân pơkâ mâu tơdroăng cheăng pêi tung la ngiâ ăm tơniăn le\m tâ.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định