Tăng ngăn hâi: 28/11/2020

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 27/11, a Hà Nội, Khu xiâm tơpui kâ Việt Nam pơkuâ, tơru\m [a\ mâu kơ koan tơku\m po Hneăng hôp mơgêi pơtân 5 hơnăm pêi pro pơkâ 45 dêi Khu xiâm kal kí ‘na tơdroăng pêi cheăng [a\ mơngế Việt Nam a kong têa ê tung rơxông nếo. Xông tơpui a hneăng hôp, pôa Phạm Bình Minh, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa, Ngế xiâm tơpui kâ kheăn kơdeăn mâu tơdroăng veăng kum dêi mơngế Việt Nam a kong têa ê ăm tơdroăng mơjiâng [a\ kring vế Tơnêi têa tung pơla kố nah.

Ki nhên, kuăn pơlê pin ki rêh ối a kong têa ê pêi liăn sap ing hơnăm 1993 troh nôkố châ dâng 175 rơtal dollars, djâ Việt Nam chiâng môi tung mâu kong têa ai kuăn pơlê ki rêh ối a kong têa vâi châ kơxo# liăn hên má môi lâp plâi tơnêi tung mâu hơnăm achê kố. Mơhé châ tơ-[rê kal khât, laga Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa mơnhên, tơdroăng pêi cheăng ‘na mơngế Việt Nam a kong têa ê xuân ối ai hên tơdroăng ki tá hâi châ tơ-[rê.

Xua mê, hneăng hôp cho kal khât vâ tơpui tơno ‘na troăng hơlâ pơkâ pêi ki kân [a\ xuân môi tiah mâu troăng ki nhên vâ thăm mơnhông tu\m têk ‘na tơdroăng cheăng ‘na mơngế Việt Nam a kong têa ê.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định