Tăng ngăn hâi: 25/11/2020

 

VOV4.Sêdang – Mơdêk tơdroăng cheăng hnê ngăn đại học, tơ’lêi hlâu tung tơru\m cheăng, pro xiâm tíu ki hriâm ăm mâu sinh viên rơkê ple\ng, hlối hmâ, tơmâng khât tung tơdroăng pơxiâm pêi cheăng, tơru\m [ă khu mơdró [ă pêi cheăng ăm mâu sinh viên... cho mâu tơdroăng cheăng pêi ki xiâm châ Hngêi trung Đại học Tây Nguyên tơmâng tơpui a hâi leh pơxiâm mot hơnăm hriâm nếo 2020-2021 châ tơku\m po a hâi lơ 24/11. 


Kăn pơkuâ hngêi trung Đại học Tây Nguyên tôu hơkâ pơxiâm leh mot hơnăm hriâm nếo

 

Hngêi trung Đại học Tây Nguyên nôkố ai hnê lối 10 rơpâu ngế sinh viên, [ă 5 kơvâ tie#n sih, 12 kơvâ thak sih [ă chuyên khoa râ má I, 36  kơvâ đại học, 1 hngêi trung râ má pái [ă 1 hngêi trung mầm non ki mơnúa hnê [ă hriâm.

 

 


 

 

Diâp hnoăng liăn ăm mâu sinh viên kơtiê xahpá

 

{ă tơdroăng pơkâ pơtối mơjiâng chiâng hngêi trung ki vâi nhoăm tung tơnêi têa [ă tung kơpong ‘na hnê hriâm, tí tăng ‘nâi ple\ng ‘na khoa hok [ă hnê xúa kơmăi kơmok, Hngêi trung  Đại học Tây Nguyên dế kơhnâ hơ’leh nếo, mơdêk ki tơ-[rê tung hnê, kum tơtro má môi ăm mơngế hriâm, ăm kuăn pơlê tiô ki pơxúa dêi tơdroăng ‘’ hriăn ple\ng ki nếo-tơ-brê-tơru\m’’. 

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng


BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định